1. Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları
a) SGK Primi Hesabında Alt Sınır

Dönem

Tutar (TL)

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arası aylık alt sınır

20.002,50 TL

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arası günlük alt sınır

666,75


b) SGK Primi Hesabında Tavan Ücret

Dönem

Tutar (TL)

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arası aylık üst sınır

150.018,90

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arası günlük üst sınır

5.000,63

2. Asgari Ücret

Dönem

Tutar (TL)

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arası

20.002,50

3. Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı

Uygulandığı Dönem

Tutarı

01.01.2024-30.06.2024 arası 35.058,58
01.07.2023-31.12.2023 arası 23.489,83

01.01.2023-30.06.2023 arası

19.982,83

01.07.2022-31.12.2022 arası

15.371,40

01.01.2022-30.06.2022 arası

10.596,74

01.07.2021-31.12.2021 arası

8.284,51

01.01.2021-30.06.2021 arası

7.638,96

01.07.2020-31.12.2020 arası

7.117,17

01.01.2020-30.06.2020 arası

6.730,15

01.07.2019-31.12.2019 arası

6.379,86

01.01.2019-30.06.2019 arası

6.017,60

4. Hizmet Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

Hizmet Süresi

Bildirim

Süresi

İhbar

Tazminatı Tutarı

6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin

2 Hafta

2 Haftalık Ücret

6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin

4 Hafta

4 Haftalık

Ücret

1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin

6 Hafta

6 Haftalık

Ücret

3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin

8 Hafta

8 Haftalık

Ücret

5. Yıllık Ücreti İzin Süreleri

Hizmet Süresi

Gün

1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar (5 yıl dahil)

14 İş Günü

5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar

20 İş Günü

15 Yıl (Dahil) ve Daha Fazla Olanlar

26 İş Günü

18 Yaşından Küçük İşçiler İle 50 ve Daha Yukarı Yaştaki İşçiler

En Az 20 İş Günü

6. Vergi ve Prime Tabi Olmayan Yardımlar

Yardımın Adı

SGK’dan İstisna Tutar

(01.01.2024-31.12.2024)

Çocuk zammı:

1 Çocuk için 400,05 TL

(20.002,50 x %2)

Aile Yardımı:

2.000,25 TL

(20.002,50 x %10)

Yemek Yardımı:

157,68 TL

(666,75 x %23,65)

  • Azami iki çocuk için istisna uygulanabilecektir.
7. SGK Prim Oranları

4/a Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

İşçi Payı (%)

İşveren Payı(%)

İş Kazası, Meslek Hast., Sigorta Primi

2

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi

9

11


Not :

Not :

1. 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 2 olarak uygulanacaktır.

2. 1.10.2008 itibariyle işverenin aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma zamanında vermesi ve herhangi bir prim borcu bulunmaması halinde çalıştırdığı sigortalıların malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesine isabet eden tutarın 5 puanlık kısmı hazinece karşılanır. (5510 sk. md.81/ı) (Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca müştereken belirlenen ve SGK’nın 19.07.2021 tarihli, 2021-26 sayılı Genelgesi ile açıklanan usul ve esaslara göre, Eylül/2021 ayı aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusu işyeri bazında değil işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacaktır.)

4/b Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

(%)

İş Kazası, Meslek Hast. Sigorta Primi

2

Genel Sağlık Sigortası Primi

12,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi

20

Sosyal Güvenlik Destek Primi (5510 sk. geç.md.14/a-b)

a) İşverene tabi çalışan emeklilerden (işveren payında 2 oranına ilaveten)

İşçi Payı (%)

İşveren Payı(%)

7,5

22,5

b) Kendi hesabına bağımsız çalışan emeklilerin maaşlarından 1 Ekim -31 Aralık 2008 arası %12. 2009 da %13. 2010 da %14, 2011 ve sonrası %15 kesinti yapılmaktaydı. 10.2.2016 R.G tarihli 6663 Sayılı Kanun ile bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

İşsizlik Sigortasi Primi Oranları

İşçi Payı %1

İşveren Payı %2

Devlet Katkı Payı %1

8. 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde zorunlu istihdam oranları

Özel Sektör

Kamu Sektörü

Özürlü Oranı

%3

%4

Eski Hükümlü Oranı

-

%2

İşyeri Hekimi

En az 1 kişi

-

İş Güvenliği Uzmanı

En az 1 kişi

-

9. Engellilik İndirimi Tutarları

Yıllar

Birinci Derece Engelliler

İkinci Derece Engelliler

Üçüncü Derece Engelliler


2024

6.900 TL 4.000 TL 1.700 TL

2023

4.400 TL

2.600 TL

1.100 TL

2022

2.000 TL

1.170 TL

500 TL

2021

1.500 TL

860 TL

380 TL

2020

1.400 TL

790 TL

350 TL

2019

1.200 TL

650 TL

290 TL

10. Asgari Geçim İndirimi Tutarları

22/12/2021 Tarih ve 7349 Sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile 193 Sayılı Kanun’un Ücretlerde istisnaları düzenleyen 23’ncü maddesine yapılan ekleme sonucunda; Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiş ve aynı kanunun Md.3/b hükmü gereğince asgari geçim indirimi 01.01.2022’den sonra geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.22/12/2021 Tarih ve 7349 Sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile 193 Sayılı Kanun’un Ücretlerde istisnaları düzenleyen 23’ncü maddesine yapılan ekleme sonucunda; Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiş ve aynı kanunun Md.3/b hükmü gereğince asgari geçim indirimi 01.01.2022’den sonra geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

11. Binek Otomobil Kiralanma/Satın Alma Gider Kısıtlaması ve Amortisman

2023 yılında kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 17.000 TL(2022:8.000 TL), gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 440.000 TL,(2022: 200.000 TL) amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 500.000 TL (2022:230.000 TL), vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 950.000 TL (2022:430.000 TL) olarak belirlenmiştir.

12. Çalışanlara çeşitli adlarla yapılan ödemelerde sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri

Ödemenin Türü

SGK Kesintisi

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

1

Asıl Ücret

SGK tavanı var

Var

Var

2

Askerlik Yardımı

Var

Var

Var

3

Aile Yardımı

Belli Miktarı Aşan Kısma Var

Var

Var

4

Avanslar (Geri ödemeli)

(Muhtasar Beyanname Dönemini Geçmiyorsa)

Geçiyor ise GVK Mad.94 Göre

Yok

Yok

Kesilmiyor (Muh.Bey.DönGeçmiyorsa)

Var(Geçiyor ise GVK 94'e göre)

Var

Var

5

Ayakkabı Bedeli (GVK md.27/2 hariç)

Var

Var

Var

6

Bayram Yardımı ve Harçlığı

Var

Var

Var

7

Çocuk Yardımı (GVK md.23/12)

Belli miktarı aşan kısma var

Belli miktarı aşan kısma var

Var

8

Çıraklık Ücreti (3308S.K.GVK25/5)

Yok (Devlet Karşılıyor)

Belli miktarı aşan kısma var

(GVK. 23/12 hariç)

Yok

9

Doğum Yardımı (GVK md.25/5)

Yok

Belli miktarı aşan kısma var

Var

10

Eğitim Öğretim Yardımı

Var

Var

Var

11

Elbise Dikiş Bedeli

Var

Var

Var

12

Evlenme Yardımı

Yok

Belli miktarı aşan kısma var

Var

13

Fazla Mesai

Var

Var

Var

14

Giyecek Yardımı (ayni)

Yok

Var

Yok

15

Giyecek Yardımı (Nakdi)

Var

Var

Var

16

İkramiye

Var

Var

Var

17

İzin Harçlığı

Var

Var

Var

18

İdareci Primi

Var

Var

Var

19

İstirahat Yardımı(SSK'ca İş.Gör.Öd.)

Yok

Var

Var

20

İhbar Tazminatı

Yok

Var

Var

21

Kıdem Zammı

Var

Var

Var

22

Kasa Tazminatı

Yok

Var

Var

23

Kıdem Tazminatı

Yok

Yok

Var

24

Konut Lojman

Yok

Belli Koşullarda Yok (GVK 23/9)

Var

25

Konut (Nakdi)

Var

Var

Var

26

Kardan Hisse Ücret

Var

Var

Var

27

Komisyon Şeklinde Ödenen Ücret

Var

Var

Var

28

Ölüm Yardımı

Yok

Yok

Var

29

Primler

Var

Var

Var

30

Sağlık Yardımı (Ayni)

Yok

Var

Var

31

Stajyer Yardımı

Yok

Yok

Yok

32

Satış Primi

Var

Var

Var

33

Taşıt (Servis)

Yok

Yok

Yok

34

Taşıt (Nakdi)

Var

Var

Var

35

Temettü İkramiyesi

Var

Var

Var

36

Toplu Sözleşme Zam farkları

Var

Var

Var

37

Tabii Afet Yardımı

Var

Var

Var

38

Teşvik İkramiyesi

Var

Var

Var

39

Yolluk

Yok

Belli miktarı aşan kısma var

Var

40

Yemek (Ayni) İşyerinde

Yok

Yok

Yok

41

Yemek (Nakdi)

Belli miktarı aşan kısma var

Belli miktarı aşan kısma var

Var

42

Yıllık İzin Ücreti

Var

Var

Var

43

Yıpranma Tazminatı

Var

Var

Var

44

Yılbaşı İkramiyesi

Var

Var

Var

45

Yakacak (Nakdi)

Belli miktarı aşan kısma var

Belli miktarı aşan kısma var

Var

46

Yakacak (Ayni)

Yok

Var

Var

47

Hakkı Huzur

Yok

Var

Var

13. 5510 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezaları

Ceza Md.

İlgili Md.

Maddelere İlişkin Açıklamalar

2023 Yılı Ceza Miktarı (TL)

102/a

8/1, 61

1) İşe giriş ve genel sağlık sigortasına ait bildirgeleri usulüne uygun ve zamanında vermeyenlere her bir sigortalı için

Asgari Ücret

Tutarında

2) Bildirgelerin verilmediğinin mahkeme kararıyla veya kurum tarafından tespiti her bir sigortalı için

Asg.Ücr. 2 Katı

3) Tespit tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bildirgelerin verilmemesi halinde her bir sigortalı için

Asg.Ücr. 5 Katı

102/b

İşyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ait bildirgeyi usulüne uygun ve zamanında bildirmeyenlere;

1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

Asg.Ücr. 3 Katı

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için

Asg.Ücr. 2 Katı

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

Asg.Ücr. Tutarında

102/c

86/1

Aylık prim ve hizmet belgesi ile işyeri kayıtlarına ait belgeleri usulüne uygun ve zamanında göndermeyenlere her bir fiil için;

1) Belgelerin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

Asg.Ücr. 1/5’I - En fazla Asg. Ücr. 2 Katı

2) Belgelerin ek olması halinde asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

Asg.Ücr. 1/8’I - En fazla Asg. Ücr. 2 Katı

102/c

86/5

3) Ek bildirgenin kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda (her bir ek belgede kayıtlı sig. sayısı başına)

Asg.Ücr. 1/2’si - En fazla Asg. Ücr. 2 Katı

4) Belgenin mahkeme kararı, kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tesbitler sonucu düzenlenmesi, asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın aylık,

Asg.Ücr. 2 Katı

102/d

59

Kurumun incelemeye yetkili memurları veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,

Asg.Ücr. 2 Katı

102/e

86/2

İşveren, işyeri defter, kayıt ve belgelerini kurum denetim ve kontrol memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde, mücbir sebep olmaksızın ibraz etmez ise;

1) Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara

Asg.Ücr. 12 Katı

2) Diğer defterleri tutmakla mükellef olanlara

Asg.Ücr. 6 Katı

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

Asg.Ücr. 3 Katı

4) Tasdiksiz ve tutulan defterlerin geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her biri takvim ayı için

Asg.Ücr. 1/2’si

5) Ücret tediye bordrosunun imzasız ve gerekli bilgilerin olmaması durumunda geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için

Asg.Ücr. 1/2’si

102/f

85/5

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar, Kurumca istenilen bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde kuruma vermemeleri durumunda aylık

Asg.Ücr. 2 Katı

102/g

8/3, 9/1,3 47/3, 90/1

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık başlangıcından itibaren tescillerini yapan ilgili kurumların işe giriş bildirgesini engeç onbeş gün içinde ,Tarımsal faaliyette bulunanların ise bir ay içerisinde, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına çalışanların sigortalılıklarının sona erdiğini on gün içinde,

Vazife malullüğüne sebep olan olayın kamu idaresince on beş gün içerisinde kamu idareleri, döner sermaye ve bankacılık kuruluşlarının ihale ile yaptırdıkları işleri üstlenenleri on beş gün içerisinde kuruma bildirmemeleri

Asg.Ücr. Tutarında

102/g

8/7

Kamu idareleri ile bankaların, işlemlerini yaptığı kişilerin sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmemeleri halinde sigortalı başına

Asg.Ücr. 1/10’u

102/h

11/3,6

Ticaret sicil memurluklarının kendilerine bildirilen şirket kuruluşu, çalıştırılacak işçi sayısı ve işe başlama tarihini kuruma on gün içerisinde bildirmemeleri

Asg.Ücr. Tutarında

102/h

11/3,6

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kuruluşların verdikleri yapı ve her türlü ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgileri kuruma vermemeleri halinde her bir bildirimin yükümlülüğü için

Asg.Ücr. Tutarında

102/ı-1

Kurumca denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurların, inceleme ve soruşturma görevini yerine getirmesini engelleyen işverenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine

Asg.Ücr. 5 Katı

102/ı-2

Kurum görevlilerinin görevlerini yapmasını engellemek amacıyla, cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine aylık

Asg.Ücr. 10 Katı

102/I

100

Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri herhangi bir mücbir sebep olmaksızın kuruma vermeyen her türlü kurum ve kuruluşa aylık

Asg.Ücr. 5 Katı

102/I

100

Kurum tarafından istenen belgelerin (istirahat raporu dahil) kuruma geç verilmesi halinde sigortalı başına aylık

Asg.Ücr. 1/10 Tutarında

102/j

9

9/a’ya göre sigortalılığı sona erenler 506 sk.nun geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıklara başlama ve sona ermesinde bildirimi süresi içinde vermeyenlere her bir sigortalı için

Asg.Ücr. 1/10 Tutarında

102/k

100

Bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlara

Asg.Ücr. ½’si

102/l

Ek 6

İlgili maddeye göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için

Asg.Ücr. Tutarında

14. Prime Esas Kazanç Miktarları

Prime Tabi Olan Ve Olmayan Kazançlar

Prime Tabi (+) /Tabi Değil (-)

Hangi Ayda Prime Tabi Tutulduğu

Ücret

+

Hak Edilen Ay

a) Zaman birimine göre ücret

aa) Fazla çalışma / mesai ücreti

+

Hak Edilen Ay

ab) Cumartesi günü ücreti

+

Hak Edilen Ay

ac) Hafta tatili ücreti

+

Hak Edilen Ay

ad) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti

+

Hak Edilen Ay

ae) Yıllık izin ücreti

+

Hak Edilen Ay

b) İş birimi esasına göre ücret

+

Hak Edilen Ay

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret

+

Hak Edilen Ay

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

bc) Transfer ücreti

+

Hak Edilen Ay

bd) Transfer verimi ücreti

+

Hak Edilen Ay

c) Götürü ücret

+

Hak Edilen Ay

d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

da) Hazırlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

db) Tamamlama ücreti

+

Hak Edilen Ay

dc) Temizleme ücreti

+

Hak Edilen Ay

- Kardan hisse şeklinde ödenen ücret

+

Hak Edilen Ay

- Komisyon ücreti

+

Hak Edilen Ay

e) Zam ve Tazminatlar

+

Hak Edilen Ay

ea) Bakım tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eb) Vardiya tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ec) Ağır vasıta tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ed) İş güçlüğü tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ef) Yıpranma tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eg) Özel hizmet tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eh) Yabancı dil tazminatı

+

Hak Edilen Ay

eı) İmza zorunluluğu tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ei) Makam tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ej) Uçuş tazminatı

+

Hak Edilen Ay

ek) Arazi zammı

+

Hak Edilen Ay

el) İş riski zammı

+

Hak Edilen Ay

em) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı

+

Hak Edilen Ay

f) Hakkı huzurlar (toplantı parası)

+

Hak Edilen Ay

h) Sigortalılara istirahatlı iken ödenen ücretler

+

Hak Edilen Ay

ı) Avukatlık vekâlet ücreti

+

Hak Edilen Ay