1. Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranı

Uygulandığı Dönem

Aylık Oran

30.12.2019 tarihinden itibaren

1,6%

02.10.2019 — 29.12.2019

2%

01.07.2019 — 01.10.2019

2,5%

05.09.2018 — 30.06.2019

2%

19.10.2010 — 04.09.2018

1,40%

2. Ek Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğu

Yıllar

Aktif Toplamı

Net Satışlar Toplamı


2019
25.370.800 TL 56.379.100 TL

2018

20.697.300 TL

45.993.000 TL

2017

16.727.800 TL

37.172.600 TL

2016

14.613.300 TL

32.473.700 TL

2015

14.074.300 TL

31.275.800 TL

3. Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Yıllar

Yıllık Alışların Tutarı (TL)

Yıllık Satışların Tutarı (TL)

Gayrisafi İş Hasılatı (TL)

İş Has. Beş Katı (TL)

2020
280.000 390.000 140.000 280.000

2019

230.000

320.000

120.000

230.000

2018

190.000

260.000

100.000

190.000

2017

170.000

230.000

90.000

170.000

2016

168.000

230.000

90.000

168.000

2015

160.000

220.000

88.000

160.000

4. SM veya SMMM tarafından imzalanacak beyannameler

Beyanname İmzalatma Zorunluluğu

2019 Yılı Aktif Toplamı

12.151.000 TL

Net Satışlar Toplamı

24.295.000 TLBu hadlerden herhangi birini aşan mükellefler ise beyannamelerini YMM'lere tasdik ettireceklerdir.
5. Perakende Satış Fişi ve Yazarkasa Fişi Düzenleme Sınırı

Yıllar

Tutar

2020

1.400,00 TL

2019

1.200,00 TL

6. Gider Yazılabilecek ATİK (Amortisman) Sınırı

Yıllar

Tutar

2020

1.400,00 TL

2019

1.200,00 TL

7. Genel Usulsüzlük Cezaları (2020)

Mükellef Grupları

Birinci

Derece Usulsüzlükler (TL)

İkinci

Derece Usulsüzlükler (TL)

Sermaye Şirketleri

220

120

Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı

130

67

İkinci Sınıf Tüccarlar

67

30

Yukardakiler Dışında Kalıp Beyanname İle Gelir Vergisine Tabi Olanlar

30

18

Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler

18

8,5

Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

8,5

4,70

8. 2020 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK md.353,355,Mükerrer 355)

Özel Usulsüzlük Fiilleri

Uygulanacak Tutar (TL)

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her bir belge nevi için) 350.-TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 180.000.-TL'den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın

%10’u

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme mecburiyeti getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması aslı ile örneği farklı meblağlara yer verilmesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde; her bir belge için (Ceza miktarı her belge için her tespitte 18.000 TL, yıl içinde de 180.000 TL’yi aşmamak kaydıyla)

350

Serbest Meslek Kazanç Defterini Bulundurmayan, Günü Gününe Kayıt Yapmayan Ve Yetkililere İbraz Etmeyenlere

350

Vergi Levhasını bulundurmayan ve asmayanlara

350

Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara

8.500

Kullanılma Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Vergi Numarasını Kullanmaksızın İşlem Yapanlara (Her Bir İşlem İçin)

420

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa İşletmecilerine (Ceza miktarı bir takvim yılı içinde 260.000 TL’yi aşamaz.)

1.300

4358 Sayılı Kanun uyarınca işletmeler Vergi Kimlik No’su zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenlere

1.800

VUK’nun 127/d bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahibi adına

1.300

Damga Vergisinde, her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,90

Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

Elektronik ortamda verilecek bildirim veya form mecburiyetine uyulmaması halinde;

  1. Belirlenen sürenin sonundan başlayarak 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanacağı, (230,00 TL)
  2. Elektronik ortamda verilme zorunluluğunu yerine getiren ve düzeltme amacıyla 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezasının kesilmeyeceği, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının 1/5 oranında uygulanacağı, (460,00 TL)

  1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.300

  1. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.200

  1. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

600

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.800.000 TL’yi geçemez.

9. Konut Kira Geliri İstisna Tutarı

Yıllar

Tutar

2020

6.600,00 TL

2019

5.400,00 TL

10. Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

Yıllar

KDV Hariç Tutar

2020

23,00 TL

2019

19,00 TL

11. I- Vergiden Müstesna Harcırah Tutarları: (GVK Md. 24/2)

I. Yurtiçi Harcırahlar (01.01.2020-30.06.2020)

Ücret Kademeleri (TL)

Gündelik Tutarı (TL)

3.673,82 TL ve fazlası

66,85

3.647,53 ile 3.673,81 TL

56,10

3.326,19 ile 3.647,52 TL

52,35

2.917,22 ile 3.326,18 TL

49,15

2.419,89 ile 2.917,21 TL

43,35

2.419,88 TL ve daha azı

42,15II - Yurt Dışı Seyahatlerinde, Gruplar, Ülkeler ve Gidilen Ülkelerin Parası Cinsi İtibariyle Ödenecek Gündelik Miktarları

Ülkeler

3.673,82 ve yukarısı

3.647,53- 3.673,81

3.326,19- 3.647,52

2.917,22- 3.326,18

2.419,89- 2.917,21

2.419,88
ve

daha azı

A.B.D. (ABD Doları)

182

146

124

117

110

93

Almanya (Euro)

164

131

111

105

99

83

Avustralya (AvustralyaDol.)

283

227

192

181

171

143

Avusturya (Euro)

166

132

112

106

100

84

Belçika (Euro)

161

128

109

103

97

81

Danimarka(Dan. Kronu)

1.238

988

838

791

746

627

Finlandiya (Euro)

148

119

100

95

90

74

Fransa (Euro)

160

127

108

102

96

81

Hollanda (Euro)

156

125

106

100

94

80

İngiltere (Sterlin)

115

91

78

74

69

59

İrlanda (Euro)

155

124

105

99

94

78

İspanya(Euro)

158

126

107

101

95

80

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

1.085

919

867

819

687

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

226

192

181

171

143

İtalya (Euro)

152

122

104

98

92

77

Japonya (Yen)

31.405

25.127

21.235

20.118

18.901

15.914

Kanada (Kanada Doları)

244

195

165

156

147

125

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

40

35

33

31

25

Kosova (Euro)

123

98

83

78

74

63

Lüksemburg (Euro)

161

128

109

103

97

82

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

952

808

762

719

604

Portekiz (Euro)

155

124

105

99

93

78

Suudi Arabistan (S.A.Riyali)

617

492

418

395

372

313

Yunanistan (Euro)

158

126

107

101

95

80

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

101

86

81

76

65

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

157

125

106

100

95

80Özellikli Durumlar

1-
Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

2- Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

3- 16 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de 2018/11213 sayılı Karar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler nedeniyle vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarları değiştirilmiş; KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin gelir vergisinden istisna tutarı brüt aylık seviyeleri 3.284,86 ve daha fazlası olanlar için 161,15 TL olarak belirlenmiştir.

4- Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

5- Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

6- Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40'ını aşması halinde, aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki tutarlara göre hesaplanan gündeliklerin % 100'ünden fazla olamaz.
12. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Kira Gelirleri Yönünden-Büyükşehirlerde

Tutar

2020

11.000,00 TL

2019
9.000,00 TL

2018

7.400,00 TL

2017

6.500,00 TL

2016

6.300,00 TL

2015

6.000,00 TL

Kira Gelirleri Yönünden-Diğer Yörelerde

Tutar

2020

7.000,00 TL

2019
6.000,00 TL

2018

4.900,00 TL

2017

4.300,00 TL

2016

4.200,00 TL

2015

4.000,00 TL

13. Değer Artış Kazançlarında İstisna Tutarı

Yıllar

İstisna Tutarları

2020
18.000 TL

2019

14.800 TL

2018

12.000 TL

2017

11.000 TL

2016

11.000 TL

2015

10.600 TL

14. Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı

Yıllar

İstisna Tutarları

2020
40.000 TL

2019

33.000 TL

2018

27.000 TL

2017

24.000 TL

2016

24.000 TL

2015

23.000 TL

15. Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı

Yıllar

İstisna Tutarları

2020 49.000 TL

2019

40.000 TL

2018

34.000 TL

2017

30.000 TL

2016

30.000 TL

2015

29.000 TL

16. Tevkifata ve İstisnaya Tabi Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı

Yıllar

İstisna Tutarları

2020
2.600,00 TL

2019

2.200,00 TL

2018

1.800,00 TL

2017

1.600,00 TL

2016

1.580,00 TL

2015

1.500,00 TL

17. Sık Kullanılan Gelir Vergisi Tevkifat Oranları

Ödemenin Türü

Oran

Telif Ödemelerinde (GVK md.18 için) (94/2-a)

17%

Diğer (Serbest Meslek Ödemelerinde)(94/2-b)

20%

Kira Ödemelerinde (Vakıflar ve Kooperatifler dahil)(94/5-b,c)

20%

1.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden

0%

Mevduat Faizlerinden (Geç.67/4’e göre);

a)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

15%

b)1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

12%

c)1 yıldan daha uzun vadeli hesaplarda

10%

c) Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0%

Repo Kazançlarından (Geç.67/4’e göre)

15%

Zirai Mahsul ve Hizmet Alımlarında (Md.94/11)

a) Hayvanlar ve Mahsullerinden, (Borsaya Tescilli Olan)

1%

b) Dışında Kalanlar için

2%

Diğer Zirai Mahsul Alımlarında

a) Borsaya Tescil Ettirilenler İçin

2%

b) Dışında Kalanlar İçin

4%

Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Hizmetlerden

a) Orman İdaresine veya Orman İdaresine Taahhütte Bulunan Kurumlara Yapılan Orman Ağaçlandırması, Bakımı, Ürünlerin Toplanması, Taşınması ve benzeri Hizmet Ödemelerinde

2%

b) Diğerlerinde

4%

18. Ücretler İçin Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı

22.000 TL'ye kadar

15%

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası

20%

180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası

27%

600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası

35%


600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL, fazlası

40%
19. Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı

22.000 TL'ye kadar

15%

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası

20%

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası

27%

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası

35%


600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası
40%
20. Geçici Vergi Oranları

Yıl

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Gelir Vergisi Mükellefleri

2020

%22

%15

21. Yeniden Değerleme Oranları

Yıllar

Oran

2019 %22,58

2018

%23,73

2017

%14,47

2016

% 3,83

2015

% 5,58

2014

% 10,11

2013

% 3,93

22. Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları (KVK'nun 15 ve Geçici1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri Uyarınca Tam Mükellef)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri ve 2009/14594 S.BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili Madde

Açıklama

Oran

KVK 15/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş; ödemeleri

3%

KVK15/l-b KVK Geç.1/4

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri

20%

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde edilen hariç)

0%

GVK Geç. 67/4

Mevduat faizleri - Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

18%
20%

Mevduat faizleri - Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)
10%
12%
15%

GVK Geç. 67/4

Katılım Bankaları Trafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları - Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

18%
20%

Katılım Bankaları Trafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları - Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)
10%
12%
15%

GVK Geç. 67/4

Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları

15%

GVK Geç. 67/4 Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıktan tarafından elde edilenler hariç) 15%

GVK Geç.67/8

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ite konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları

0%

KVK 15/2 Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları üzerinden, 15%

GVKGeç.61 ve Geç. 69

24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım

%19,80

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)

0%

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

0%

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

0%

GVT Geç.67/1

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler
-Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden

0%

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler
-Diğerlerinden
10%
GVK Geç 67 1,2,3,4 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK'nun Geçici 67'inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden, 0%
23. Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları (KVK'nun 30 ve Geçici1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri Uyarınca Dar Mükellef)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri ve 2009/14593 S.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili Madde

Açıklama

Oran

KVK 30/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri

3%

KVK 30/1-b

Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri

5%

KVK 30/1-b

Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri

20%

(Ücret ödemeleri dahil)

KVK 30/1-c

Finansal kira ödemeleri

1%

KVK 30/1-c

Diğer gayrimenkul sermaye iratları

20%

GVK Geç. 67/1,2

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi

0%

tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu
Konut İdarersi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler

Geç. 67/4

Mevduat faizleri - Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine göre)

18%, 20%

Mevduat faizleri - Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine göre) 10%, 12%, 15%

Geç. 67/4

Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ve iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri)

15%

GVK Geç. 67/4

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları - Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

18%, 20%

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları - Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

10%, 12%, 15%

Geç. 67/4

Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları

15%

KVK 30/1-ç

Her nevi alacak faizleri ;

KVK 30/1-ç

Yabancı Devletler, Uluslararası Kurumlar veya Yabancı Banka ve Kurumlardan Alınan Her Türlü Krediler için Ödenecek Faizler

0%

KVK 30/1-ç

Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden

1%

KVK 30/1-ç BKatılım bankaları tarafından ödenen kar payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden 5%

KVK 30/1-ç

GVK'nun 75/10'uncu maddesinde yazılı menkul

10%

sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler)

KVK 30/2

Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden

20%

KVK 30/3

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar paylarından

15%

KVK 30/5

Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden

0%

KVK 30/6

Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze

15%

aktardıkları tutar üzerinden

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)

0%

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

0%

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil (Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

0%

GVK Geç. 67/1

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler
- Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden

0%

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler
- Diğerlerinden
100%

KVK 30/7

Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca Han edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın

30%

24. Beyanname ve Bazı Belgelerde Damga Vergisi

Muhteviyatı

Oran/Tutar

Ücretlerde

(Binde 7,59)

Kira Sözleşmelerinde

(Binde 1,89)

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

89,10

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

119,00

Muhtasar ve KDV Beyannameleri

58,80

Diğer Beyannameler (Damga Vergisi Beyannamesi hariç)

58,80

Gelir tabloları

32,90

İşletme Hesabı Özetleri

32,90

Bilançolar

68,70

SGK’ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

43,70

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

119,00

25. Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ile İstisna Tutarları: (01.01.2020 tarihinden itibaren)

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı (%)

İvazsız İntikallerde Vergi Oranı (%)

İlk 350.000 TL için

1

10

Sonra gelen 850.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.800.000 TL için

5

20

Sonra gelen 3.300.000 TL için

7

25

Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları (V.İ.V.K. Mad:4-b,d,e)

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

306.603 TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

613.582 TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

7.060 TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

7.060 TL


(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
26. Emlak Vergisi Oranları

Konut

İşyeri

Arsa

Arazi

Normal Yöreler

Binde 1

Binde 2

Binde 3

Binde 1

Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçi

Binde 2

Binde 4

Binde 6

Binde 2