DENGE BÜLTEN Ocak 2022
1. YMM Raporu İle Alınabilecek İade Limitleri

İstisnanın Türü

2020 Yılı

2021 Yılı 2022 Yılı
İhracat İstisnası, İhraç Kayıtlı Teslim ve Diğer Tam İstisna Kapsamındaki Teslimler (11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9
852.000 930.000 1.266.000

İndirimli Oran (29/2)

1.705.000

1.860.000 2.533.000

11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın)

224.000

244.000 332.000
2. Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranı

Uygulandığı Dönem

Aylık Oran

30.12.2019 tarihinden itibaren

1,6%

02.10.2019 — 29.12.2019

2%

01.07.2019 — 01.10.2019

2,5%

05.09.2018 — 30.06.2019

2%

19.10.2010 — 04.09.2018

1,40%

3. Ek Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğu

Yıllar

Aktif Toplamı

Net Satışlar Toplamı


2021
37.703.000 TL 83.783.700 TL

2020
27.682.100 TL 61.515.200 TL

2019

25.370.800 TL

56.379.100 TL

2018

20.697.300 TL

45.993.000 TL

4. Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Yıllar

Yıllık Alışların Tutarı (TL)

Yıllık Satışların Tutarı (TL)

Gayrisafi İş Hasılatı (TL)

İş Has. Beş Katı (TL)


2022
400.000 570.000 200.000 400.000
2021
300.000 420.000 150.000 280.000

2020

280.000

390.000

140.000

280.000

2019

230.000

320.000

120.000

190.000

2018

190.000

260.000

100.000

190.000

5. SM veya SMMM tarafından imzalanacak beyannameler

Beyanname İmzalatma Zorunluluğu

2021 Yılı Aktif Toplamı

18.057.000 TL

Net Satışlar Toplamı

36.104.000 TLBu hadlerden herhangi birini aşan mükellefler ise beyannamelerini YMM'lere tasdik ettireceklerdir.
6. Perakende Satış Fişi ve Yazarkasa Fişi Düzenleme Sınırı

Yıllar

Tutar

2022 2.000,00 TL

2021

1.500,00 TL

2020

1.400,00 TL

7. Gider Yazılabilecek ATİK (Amortisman) Sınırı

Yıllar

Tutar


2022
2.000,00 TL

2021

1.500,00 TL

2020

1.400,00 TL

8. Genel Usulsüzlük Cezaları (2022)

Mükellef Grupları

Birinci

Derece Usulsüzlükler (TL)

İkinci

Derece Usulsüzlükler (TL)

Sermaye Şirketleri

320

170

Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı

190

95

İkinci Sınıf Tüccarlar

95

43

Yukardakiler Dışında Kalıp Beyanname İle Gelir Vergisine Tabi Olanlar

43

25

Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler

25

12

Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

12

6,8

9. 2021 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK md.353,355,Mükerrer 355)

Özel Usulsüzlük Fiilleri

Uygulanacak Tutar (TL)

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her bir belge nevi için) 350.-TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 180.000.-TL'den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın

%10’u

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme mecburiyeti getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması aslı ile örneği farklı meblağlara yer verilmesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde; her bir belge için (Ceza miktarı her belge için her tespitte 25.000 TL, yıl içinde de 250.000 TL’yi aşmamak kaydıyla)

500

Serbest Meslek Kazanç Defterini Bulundurmayan, Günü Gününe Kayıt Yapmayan Ve Yetkililere İbraz Etmeyenlere

500

Vergi Levhasını bulundurmayan ve asmayanlara

500

Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara

12.000

Kullanılma Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Vergi Numarasını Kullanmaksızın İşlem Yapanlara (Her Bir İşlem İçin)

600

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa İşletmecilerine (Ceza miktarı bir takvim yılı içinde 380.000 TL’yi aşamaz.)

1.900

4358 Sayılı Kanun uyarınca işletmeler Vergi Kimlik No’su zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenlere

2.500

VUK’nun 127/d bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahibi adına

1.900

Damga Vergisinde, her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası (Maktu vergilerde %50, nisbi vergilerde %10)

4,20

Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

  1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

3.400

  1. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.700

  1. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

880

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 2.500.000 TL’yi geçemez.

10. Konut Kira Geliri İstisna Tutarı

Yıllar

Tutar


2022
9.500,00 TL

2021

7.000,00 TL

2020

6.600,00 TL

11. Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

Yıllar

KDV Hariç Tutar

2021
25,00 TL

2020

23,00 TL

2019

19,00 TL

12. I- Vergiden Müstesna Harcırah Tutarları: (GVK Md. 24/2)

I. Yurtiçi Harcırahlar (01.01.2022-30.06.2022)

Gündelik Tutarı (TL)

92,00II - Yurt Dışı Seyahatlerinde, Gruplar, Ülkeler ve Gidilen Ülkelerin Parası Cinsi İtibariyle Ödenecek Gündelik Miktarları

Ülkeler

Seyahatin ilk 10 günü için gün başına (%50 zamlı)

Seyahatin ilk 11 inci ve daha sonraki günleri için gün başına

A.B.D. (ABD Doları)

273,00

182,00

Almanya (Euro)

246,00

164,00

Avustralya (AvustralyaDol.)

424,50

283,00

Avusturya (Euro)

249,00

166,00

Belçika (Euro)

241,50

161,00

Danimarka (Dan. Kronu)

1.857,00

1.238,00

Finlandiya (Euro)

222,00

148,00

Fransa (Euro)

240,00

160,00

Hollanda (Euro)

234,00

156,00

İngiltere (Sterlin)

172,50

115,00

İrlanda (Euro)

232,50

155,00

İspanya(Euro)

237,00

158,00

İsveç (İsveç Kronu)

2.038,50

1.359,00

İsviçre (İsviçre Frangı)

424,50

283,00

İtalya (Euro)

228,00

152,00

Japonya (Yen)

47.107,50

31.405,00

Kanada (Kanada Doları)

366,00

244,00

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

75,00

50,00

Kosova (Euro)

184,50

123,00

Lüksemburg (Euro)

241,50

161,00

Norveç (Norveç Kronu)

1.789,50

1.193,00

Portekiz (Euro)

232,50

155,00

Suudi Arabistan (S.A.Riyali)

925,50

617,00

Yunanistan (Euro)

237,00

158,00

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

190,50

127,00

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

235,50

157,00

Özellikli Durumlar

1-
Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

2- Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

3- 25 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler nedeniyle vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarları değiştirilmiş; KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin gelir vergisinden istisna tutarı brüt aylık seviyeleri 3.284,86 ve daha fazlası olanlar için 175,20 TL olarak belirlenmiştir.

4- Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

5- Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

6- Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40'ını aşması halinde, aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki tutarlara göre hesaplanan gündeliklerin % 100'ünden fazla olamaz.
13. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Kira Gelirleri Yönünden-Büyükşehirlerde

Tutar

2022 16.000,00 TL

2021

12.000,00 TL


2020
11.000,00 TL

2019

9.000,00 TL

2018

7.400,00 TL

Kira Gelirleri Yönünden-Diğer Yörelerde

Tutar

2022 10.000,00 TL

2021

7.600,00 TL


2020
7.000,00 TL

2019

6.000,00 TL

2018

4.900,00 TL

14. Değer Artış Kazançlarında İstisna Tutarı

Yıllar

İstisna Tutarları

2022 25.000 TL
2021
19.000 TL

2020

18.000 TL

2019

14.800 TL

2018

12.000 TL

15. Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı

Yıllar

İstisna Tutarları

2022 58.000 TL
2021
43.000 TL

2020

40.000 TL

2019

33.000 TL

2018

27.000 TL

16. Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı

Yıllar

İstisna Tutarları

2022 70.000 TL
2021 53.000 TL

2020

49.000 TL

2019

40.000 TL

2018

34.000 TL

17. Tevkifata ve İstisnaya Tabi Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı

Yıllar

İstisna Tutarları

2022 3.800,00 TL
2021
2.800,00 TL

2020

2.600,00 TL

2019

2.200,00 TL

2018

1.800,00 TL

18. Sık Kullanılan Gelir Vergisi Tevkifat Oranları

Ödemenin Türü

Oran

Telif Ödemelerinde (GVK md.18 için) (94/2-a)

17%

Diğer (Serbest Meslek Ödemelerinde)(94/2-b)

20%

Kira Ödemelerinde (Vakıflar ve Kooperatifler dahil)(94/5-b,c)

20%

1.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden

0%

TL Mevduat Faizlerinden (Geç.67/4’e göre);

a)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
(*)31.03.2022'e kadar

15%

5%

b)1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda
(*)31.03.2022'e kadar

12%
3%

c)1 yıldan daha uzun vadeli hesaplarda
(*)31.03.2022'e kadar

10%
0%

d) Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0%
e) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 0%
f) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 0%
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından
Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen katılma hesaplarında 0%
Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen katılma hesaplarında 0%

Repo Kazançlarından (Geç.67/4’e göre)

15%

Zirai Mahsul ve Hizmet Alımlarında (Md.94/11)

a) Hayvanlar ve Mahsullerinden, (Borsaya Tescilli Olan)

1%

b) Dışında Kalanlar için

2%

Diğer Zirai Mahsul Alımlarında

a) Borsaya Tescil Ettirilenler İçin

2%

b) Dışında Kalanlar İçin

4%

Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Hizmetlerden

a) Orman İdaresine veya Orman İdaresine Taahhütte Bulunan Kurumlara Yapılan Orman Ağaçlandırması, Bakımı, Ürünlerin Toplanması, Taşınması ve benzeri Hizmet Ödemelerinde

2%

b) Diğerlerinde

4%

19. Ücretler İçin Gelir Vergisi Tarifesi (2022)

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı

32.000 TL'ye kadar

15%

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası

20%

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası

27%

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası

35%


880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası

40%
20. Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Vergisi Tarifesi (2022)

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı

32.000 TL'ye kadar

15%

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası

20%

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası

27%

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası

35%


880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası
40%
21. Geçici Vergi Oranları

Yıl

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Gelir Vergisi Mükellefleri

2022

%23

%15

22. Yeniden Değerleme Oranları

Yıllar

Oran

2021 %36,20
2020 %9,11

2019

%22,58

2018

%23,73

23. Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları (KVK'nun 15 ve Geçici1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri Uyarınca Tam Mükellef)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri ve 2009/14594 S.BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili Madde

Açıklama

Oran

KVK 15/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş; ödemeleri

5%

KVK15/l-b KVK Geç.1/4

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri

20%

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde edilen hariç)

0%

GVK Geç. 67/4

Mevduat faizleri - Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

18%
20%

Mevduat faizleri - Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)
10%
12%
15%
(*) 31.03.2022 Tarihine kadar Mevduat Faizleri - Mevduat Hesaplarında Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)
5%
3%
0%
Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 0%

GVK Geç. 67/4

Katılım Bankaları Trafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları - Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

18%
20%

Katılım Bankaları Trafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları - Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)
10%
12%
15%
(*)31.03.2022 Tarihine kadar Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları - Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)
5%
3%
0%

GVK Geç. 67/4

Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları

15%

GVK Geç. 67/4 Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıktan tarafından elde edilenler hariç) 15%

GVK Geç.67/8

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ite konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları

0%

KVK 15/2 Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları üzerinden, 10%

GVKGeç.61 ve Geç. 69

24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım

%19,80

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)

0%

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

10%

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

0%

GVT Geç.67/1

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler
-Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden

0%

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler
-Diğerlerinden
10%
GVK Geç 67 1,2,3,4 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK'nun Geçici 67'inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden, 0%
24. Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları (KVK'nun 30 ve Geçici1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri Uyarınca Dar Mükellef)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci Maddeleri ve 2009/14593 S.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili Madde

Açıklama

Oran

KVK 30/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri

5%

KVK 30/1-b

Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri

5%

KVK 30/1-b

Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri

20%

(Ücret ödemeleri dahil)

KVK 30/1-c

Finansal kira ödemeleri

1%

KVK 30/1-c

Diğer gayrimenkul sermaye iratları

20%

GVK Geç. 67/1,2

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi

0%

tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu
Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler

Geç. 67/4

Mevduat faizleri - Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine göre)

18%, 20%

Mevduat faizleri - Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine göre) 10%, 12%, 15%
(*)31.03.2022 Tarihine Kadar Mevduat Faizleri - Mevduat hesaplarında Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) 5%
3%
0%
Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan yıldan uzun vadeli hesaplarda 0%

Geç. 67/4

Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ve iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri)

15%

GVK Geç. 67/4

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları - Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

18%, 20%

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları - Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

10%, 12%, 15%
(*)31.03.2022 Tarihine Kadar Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları - Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından 5%,
3%,
0%

Geç. 67/4

Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları

15%

KVK 30/1-ç

Her nevi alacak faizleri ;

KVK 30/1-ç

Yabancı Devletler, Uluslararası Kurumlar veya Yabancı Banka ve Kurumlardan Alınan Her Türlü Krediler için Ödenecek Faizler

0%

KVK 30/1-ç

Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden

1%

KVK 30/1-ç Katılım bankaları tarafından ödenen kar payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden 5%

KVK 30/1-ç

GVK'nun 75/10'uncu maddesinde yazılı menkul

10%

sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler)

KVK 30/2

Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden

20%

KVK 30/3

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar paylarından

15%

KVK 30/5

Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden

0%

KVK 30/6

Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze

10%

aktardıkları tutar üzerinden

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)

0%

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

0%

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil (Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

0%

GVK Geç. 67/1

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler
- Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden

0%

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler
- Diğerlerinden
10%

KVK 30/7

Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca Han edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın

30%

25. Beyanname ve Bazı Belgelerde Damga Vergisi

Muhteviyatı

Oran/Tutar

Ücretlerde

(Binde 7,59)

Kira Sözleşmelerinde

(Binde 1,89)

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

132,30

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

176,70

Muhtasar ve KDV Beyannameleri

87,30

Diğer Beyannameler (Damga Vergisi Beyannamesi hariç)

87,30

Gelir tabloları

48,70

İşletme Hesabı Özetleri

48,70

Bilançolar

102,00

SGK’ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

64,80

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamelerin Birleştirilerek Verilmesiyle Oluşturulan Beyannameler 103,50

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

176,50

26. Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ile İstisna Tutarları: (01.01.2020 tarihinden itibaren)

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı (%)

İvazsız İntikallerde Vergi Oranı (%)

İlk 380.000 TL için

1

10

Sonra gelen 900.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.900.000 TL için

5

20

Sonra gelen 3.600.000 TL için

7

25

Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları (V.İ.V.K. Mad:4-b,d,e)

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

455.635 TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

911.830 TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

10.491 TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

10.491 TL


(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
27. Emlak Vergisi Oranları

Konut

İşyeri

Arsa

Arazi

Normal Yöreler

Binde 1

Binde 2

Binde 3

Binde 1

Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçi

Binde 2

Binde 4

Binde 6

Binde 2