İnternet Ortamında Alınan Reklam Hizmetleri

<div style="text-align: center;">
<p> </p>

<p align="CENTER"><b><font size="2">İNTERNET ORTAMINDA ALINAN REKLAM HİZMETLERİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ</font></b></p>

<p align="JUSTIFY"> </p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Son yıllarda artan rekabetçi ortamda firmalar sosyal mecralarda da tanıtımlarını yapabilmek için yurt dışındaki firmalardan ve özellikle Google, Facebook vb. firmalardan reklam hizmeti almaktadır. Reklam hizmeti için ödenen bedellere karşılık gelen faturaların muhasebeye kaydedilmesi esnasında söz konusu ödemeler için stopaj yapılıp yapılmayacağı ya da sorumlu sıfatıyla KDV&rsquo;nin beyan edilip edilmeyeceği zaman zaman tereddütlere mahal vermektedir. Bu makalemizde güncel mevzuata göre KDV ve Kurumlar Vergisi kanunları yönünden konuyu değerlendirerek, tebliğde de yer alan örneklerden faydalanacağız.</font></p>

<dir>
</dir>

<dir>
</dir>

<dir>
</dir>

<p align="JUSTIFY"><font size="2"><b>Katma Değer Vergisi Kanunu Yönüyle Değerlendirme:</b></font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV&rsquo;nin konusuna girebilmesi için Türkiye&rsquo;de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye&#39;de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye&#39;de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye&rsquo;de bulunmayanların Türkiye&rsquo;de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye&rsquo;de faydalanılan hizmetler KDV&rsquo;ye tabi olacaktır. </font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye&#39;de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV&rsquo;nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. </font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">KDV&rsquo;nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye&rsquo;de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No&rsquo;lu KDV Beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Dolayısıyla, yurt dışındaki Google, Facebook vb. firmalarının verdiği <b>reklam hizmetinden yurt içinde (Türkiye&rsquo;de) yararlanıldığından, ödenecek hizmet bedeli KDV&rsquo;ye tabi</b> olup, bu tutar üzerinden hesaplanan katma değer vergisi sorumlu sıfatıyla 2 no&rsquo;lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi ve aynı döneme ilişkin 1 no&rsquo;lu KDV beyannamesinde genel hükümlere göre indirim konusu yapılması gerekmektedir.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükelleflerin bu belgelerdeki yazılı döviz tutarlarını, belgelerin düzenlendiği gündeki <b>Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru</b> üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstermeleri gerekir.</font></p>

<dir>
</dir>

<dir>
</dir>

<dir>
</dir>

<p align="JUSTIFY"><font size="2"><b>b. Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirme :</b></font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi gereğince aşağıda sayılan kişi, kurum ve kuruluşların vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunmaktadır.</font></p>

<dir>
</dir>

<dir>
</dir>

<dir>
</dir>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Kamu idare ve kuruluşları,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">İktisadi kamu kuruluşları,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Sair kurumlar,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Ticaret şirketleri,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">İş ortaklıkları,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Dernek veya vakıflar,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Kooperatifler,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Yatırım fonu yönetenler,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Söz konusu sorumlular, Gelir Vergisi Kanunu&rsquo;nun 94 üncü maddesinde belirtilen sorumlularla paralellik göstermektedir.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla; internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden, hizmeti verenin durumuna bağlı olarak aşağıdaki oranlarda stopaj yapılacaktır:</font></p>

<dir>
</dir>

<dir>
</dir>

<dir>
</dir>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Gelir Vergisi Kanunu&rsquo;nun 94. maddesi kapsamında yapılan ödemelerde (Tam veya dar mükellef gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94. madde kapsamında olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Kurumlar Vergisi Kanunu&rsquo;nun 15. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Kurumlar Vergisi Kanunu&rsquo;nun 30. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Yukarıda belirtilen düzenlemeler, <b>01.01.2019 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılacak ödemelere</b> uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">15.02.2019&rsquo;da 30687 sayılı Resmi Gazete&rsquo;de yayımlanan 17 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği&rsquo;nin değişikliğine ilişkin bazı açıklamalar yapılmıştır.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Buna göre; 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Hizmetin bu tarihten önce ifa edilmiş olması stopaj yükümlülüğünü kaldırmamaktadır. Nakden veya hesaben ödemenin 01.01.2019 tarihinden önce yapılmış olması halinde, 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden kesinti yapılmayacaktır. </font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Tebliğde verilen örneğe göre, (Z) A.Ş. Ekim 2018 döneminde (B) Reklamcılık Ltd. Şti.&rsquo;den internet ortamında reklam hizmeti almış ve bu hizmete ilişkin (B) Reklamcılık Ltd. Şti. tarafından Kasım 2018 döneminde düzenlenen faturayı yasal defterlerine kaydetmiştir. Aralarındaki anlaşma gereği (Z) A.Ş. hizmet bedelinin ödemesini 15 Ocak 2019 tarihinde yapacaktır. Kasım 2018 döneminde faturanın (Z) A.Ş.&rsquo;nin defterlerine kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçekleşmiş olduğundan 15 Ocak 2019 tarihinde yapılacak nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Tebliğin yukarıda bahsedilen bölümünde sayılan vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, dar mükellefiyete tabi bir kurumun internet ortamında verdiği reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. Tebliğin yukarıda bahsedilen bölümünde sayılan vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar dışında kalanların ise dar mükellef bir kurumdan aldığı internet ortamındaki reklam hizmetleri karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere anılan Kararın yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde, bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Örneğin, (C) A.Ş. reklam acenteliği faaliyetinde bulunan Bay (E) aracılığıyla Kasım 2018 döneminde kanuni ve iş merkezi İrlanda&rsquo;da bulunan (L) Ltd.&rsquo;den internet ortamında reklam hizmeti almıştır. (C) A.Ş., 100.000 ABD Doları olan hizmet bedelinin %25 lik kısmını anlaşma gereği Kasım 2018 döneminde avans olarak Bay (E)&rsquo;ye ödemiştir. (L) Ltd. bu reklam hizmetine ilişkin faturayı Bay (E) adına Aralık 2018 döneminde düzenlemiş ve Bay (E) faturayı bu dönemde yasal defterlerine kaydetmiştir. Bay (E) de reklam hizmet bedeline ilişkin olarak Aralık 2018 döneminde (C) A.Ş. adına fatura düzenlemiş ve (C) A.Ş. söz konusu faturayı aynı dönemde yasal defterlerine kaydetmiştir. (C) A.Ş. hizmet bedelinin kalan kısmını 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)&rsquo;ye ödemiş, Bay (E) ise hizmet bedelinin tamamını 31 Ocak 2019 tarihinde (L) Ltd.&rsquo;nin hesabına transfer etmiştir.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Kasım 2018 döneminde yapılan avans ödemesiyle bir kısmı nakden ve Aralık 2018 döneminde faturanın (C) A.Ş.&rsquo;nin defterlerine kaydedilmesiyle hesaben ödemesi gerçekleşen hizmete ilişkin olarak, 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)&rsquo;ye yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Kanuni ve iş merkezi İrlanda&rsquo;da bulunan (L) Ltd. tarafından reklam hizmetine ilişkin düzenlenen faturanın Bay (E)&rsquo;nin yasal defterlerine Aralık 2018 döneminde kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçekleşmiş olduğundan Bay (E)&rsquo;nin 31 Ocak 2019 tarihinde yaptığı nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapmasına gerek bulunmamaktadır.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2"><b>Vergi Anlaşmaları Yönünden Değerlendirme:</b></font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Vergi anlaşması imzalanmış ülkelerde yerleşik dar mükelleflere yapılacak ödemelerden stopaj yapılıp yapılmayacağına ise anlaşma hükümlerine bakılarak karar verilmesi gerekir. Bununla birlikte tebliğde bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Uygulamada reklam hizmetleri ticari faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ilgili anlaşmalardaki ticari kazancın vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre hareket edilmesi gerekir.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Öte yandan vergi anlaşması hükümlerinin uygulanabilmesi için dar mükellef kurumdan mukimlik belgesi temin edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde vergi idaresi uygulaması gereği, vergi anlaşması hükümleri uygulanamaz ve stopajın her durumda yapılması gerekir.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">Söz konusu karar ile stopaja tabi tutulan ödeme, reklam hizmet bedellerine ilişkindir. Hizmet verenle yapılan anlaşma çerçevesinde ödemenin niteliği reklâm bedeli değilse (örneğin gayrimaddi hak bedeli ise), yeni karar çerçevesinde bir kesinti söz konusu olmayacak, ödemenin niteliğine bağlı olarak mevzuatta öngörülüyor ise gerekli stopaj yapılacaktır.</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2"><b>Kaynakça:</b></font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">KDV Uygulama Genel Tebliği,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği,</font></p>

<p align="JUSTIFY"><font size="2">19.02.2019 tarih 2019/27 sayılı Özet Bülten (Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yayımlanmıştır.)</font></p>

<div> </div>

<div style="text-align: left;"><strong>Ahenk ÜYÜCÜ SMMM (Denetçi) / Ocak 2020</strong></div>

<div style="text-align: left;"> </div>
</div>

<div> </div>

<div> </div>

İNTERNET ORTAMINDA ALINAN REKLAM HİZMETLERİ İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Son yıllarda artan rekabetçi ortamda firmalar sosyal mecralarda da tanıtımlarını yapabilmek için yurt dışındaki firmalardan ve özellikle Google, Facebook vb. firmalardan reklam hizmeti almaktadır. Reklam hizmeti için ödenen bedellere karşılık gelen faturaların muhasebeye kaydedilmesi esnasında söz konusu ödemeler için stopaj yapılıp yapılmayacağı ya da sorumlu sıfatıyla KDV’nin beyan edilip edilmeyeceği zaman zaman tereddütlere mahal vermektedir. Bu makalemizde güncel mevzuata göre KDV ve Kurumlar Vergisi kanunları yönünden konuyu değerlendirerek, tebliğde de yer alan örneklerden faydalanacağız.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönüyle Değerlendirme:

3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV’nin konusuna girebilmesi için Türkiye’de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye'de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye'de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır.

Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.

Hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir.

KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır.

Dolayısıyla, yurt dışındaki Google, Facebook vb. firmalarının verdiği reklam hizmetinden yurt içinde (Türkiye’de) yararlanıldığından, ödenecek hizmet bedeli KDV’ye tabi olup, bu tutar üzerinden hesaplanan katma değer vergisi sorumlu sıfatıyla 2 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi ve aynı döneme ilişkin 1 no’lu KDV beyannamesinde genel hükümlere göre indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükelleflerin bu belgelerdeki yazılı döviz tutarlarını, belgelerin düzenlendiği gündeki Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstermeleri gerekir.

b. Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirme :

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi gereğince aşağıda sayılan kişi, kurum ve kuruluşların vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kamu idare ve kuruluşları,

İktisadi kamu kuruluşları,

Sair kurumlar,

Ticaret şirketleri,

İş ortaklıkları,

Dernek veya vakıflar,

Dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri,

Kooperatifler,

Yatırım fonu yönetenler,

Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,

Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler.

Söz konusu sorumlular, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde belirtilen sorumlularla paralellik göstermektedir.

19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla; internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden, hizmeti verenin durumuna bağlı olarak aşağıdaki oranlarda stopaj yapılacaktır:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında yapılan ödemelerde (Tam veya dar mükellef gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94. madde kapsamında olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler, 01.01.2019 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

15.02.2019’da 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin değişikliğine ilişkin bazı açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre; 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Hizmetin bu tarihten önce ifa edilmiş olması stopaj yükümlülüğünü kaldırmamaktadır. Nakden veya hesaben ödemenin 01.01.2019 tarihinden önce yapılmış olması halinde, 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden kesinti yapılmayacaktır.

Tebliğde verilen örneğe göre, (Z) A.Ş. Ekim 2018 döneminde (B) Reklamcılık Ltd. Şti.’den internet ortamında reklam hizmeti almış ve bu hizmete ilişkin (B) Reklamcılık Ltd. Şti. tarafından Kasım 2018 döneminde düzenlenen faturayı yasal defterlerine kaydetmiştir. Aralarındaki anlaşma gereği (Z) A.Ş. hizmet bedelinin ödemesini 15 Ocak 2019 tarihinde yapacaktır. Kasım 2018 döneminde faturanın (Z) A.Ş.’nin defterlerine kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçekleşmiş olduğundan 15 Ocak 2019 tarihinde yapılacak nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Tebliğin yukarıda bahsedilen bölümünde sayılan vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, dar mükellefiyete tabi bir kurumun internet ortamında verdiği reklam hizmeti karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. Tebliğin yukarıda bahsedilen bölümünde sayılan vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar dışında kalanların ise dar mükellef bir kurumdan aldığı internet ortamındaki reklam hizmetleri karşılığında bu kuruma yapacakları ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere anılan Kararın yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde, bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Örneğin, (C) A.Ş. reklam acenteliği faaliyetinde bulunan Bay (E) aracılığıyla Kasım 2018 döneminde kanuni ve iş merkezi İrlanda’da bulunan (L) Ltd.’den internet ortamında reklam hizmeti almıştır. (C) A.Ş., 100.000 ABD Doları olan hizmet bedelinin %25 lik kısmını anlaşma gereği Kasım 2018 döneminde avans olarak Bay (E)’ye ödemiştir. (L) Ltd. bu reklam hizmetine ilişkin faturayı Bay (E) adına Aralık 2018 döneminde düzenlemiş ve Bay (E) faturayı bu dönemde yasal defterlerine kaydetmiştir. Bay (E) de reklam hizmet bedeline ilişkin olarak Aralık 2018 döneminde (C) A.Ş. adına fatura düzenlemiş ve (C) A.Ş. söz konusu faturayı aynı dönemde yasal defterlerine kaydetmiştir. (C) A.Ş. hizmet bedelinin kalan kısmını 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)’ye ödemiş, Bay (E) ise hizmet bedelinin tamamını 31 Ocak 2019 tarihinde (L) Ltd.’nin hesabına transfer etmiştir.

Kasım 2018 döneminde yapılan avans ödemesiyle bir kısmı nakden ve Aralık 2018 döneminde faturanın (C) A.Ş.’nin defterlerine kaydedilmesiyle hesaben ödemesi gerçekleşen hizmete ilişkin olarak, 20 Ocak 2019 tarihinde Bay (E)’ye yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Kanuni ve iş merkezi İrlanda’da bulunan (L) Ltd. tarafından reklam hizmetine ilişkin düzenlenen faturanın Bay (E)’nin yasal defterlerine Aralık 2018 döneminde kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçekleşmiş olduğundan Bay (E)’nin 31 Ocak 2019 tarihinde yaptığı nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Vergi Anlaşmaları Yönünden Değerlendirme:

Vergi anlaşması imzalanmış ülkelerde yerleşik dar mükelleflere yapılacak ödemelerden stopaj yapılıp yapılmayacağına ise anlaşma hükümlerine bakılarak karar verilmesi gerekir. Bununla birlikte tebliğde bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Uygulamada reklam hizmetleri ticari faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ilgili anlaşmalardaki ticari kazancın vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre hareket edilmesi gerekir.

Öte yandan vergi anlaşması hükümlerinin uygulanabilmesi için dar mükellef kurumdan mukimlik belgesi temin edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde vergi idaresi uygulaması gereği, vergi anlaşması hükümleri uygulanamaz ve stopajın her durumda yapılması gerekir.

Söz konusu karar ile stopaja tabi tutulan ödeme, reklam hizmet bedellerine ilişkindir. Hizmet verenle yapılan anlaşma çerçevesinde ödemenin niteliği reklâm bedeli değilse (örneğin gayrimaddi hak bedeli ise), yeni karar çerçevesinde bir kesinti söz konusu olmayacak, ödemenin niteliğine bağlı olarak mevzuatta öngörülüyor ise gerekli stopaj yapılacaktır.

Kaynakça:

KDV Uygulama Genel Tebliği,

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği,

17 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği,

19.02.2019 tarih 2019/27 sayılı Özet Bülten (Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yayımlanmıştır.)

Ahenk ÜYÜCÜ SMMM (Denetçi) / Ocak 2020
15 Ocak 2021