2022/2 Sayılı Özet Bülten

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px;"><strong>Ö z et B ü l t e n </strong></span></p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Tarih: 04.01.2022<br />
Sayı : 2022/2</strong><br />
<br />
<br />
<strong>Değerli Müşterimiz; </strong><br />
<br />
<br />
Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.<br />
<br />
<br />
<strong>A. Konu Başlığı</strong><br />
<br />
<br />
<strong>1- </strong>İhracat Bedellerinin %25&#39;inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu Getirildi.<br />
<br />
<br />
<strong>2- </strong> SGK 5 Puanlık İndirim İçin Tüm Türkiye&rsquo;de Borç Sorgulaması Yapacak.<br />
<br />
<br />
<strong>3- </strong> Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma veya Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanın Otomatik Olarak Tekrar Sisteme Alınması Uygulamasına Son Verildi.<br />
<br />
<br />
<strong>4- </strong>Cazibe Merkezlerinde teşvik İmkanlarından Yararlanma Süresi 31.12.2022 Tarihine Uzatıldı.<br />
<br />
<br />
<strong>5- </strong> 2022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Belirlendi.<br />
<br />
<br />
<strong>6- </strong> 2022 Yılında Beyannameleri SM veya SMMM&rsquo;ye İmzalatma Zorunluluğuna İlişkin Hadler.<br />
<br />
<br />
<strong>B. Konu Özeti<br />
<br />
<br />
1- İhracat Bedellerinin %25&rsquo;inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu Getirildi.</strong><br />
<br />
<br />
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, İhracat Genelgesine &ldquo;İhracat bedellerinin Merkez Bankasına Satışı&rdquo; başlıklı ek 1 inci madde eklenmiş ve buna ilişkin olarak TCMB tarafından &ldquo;İhracat Genelgesinin Ek 1 İnci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı&rdquo; yayımlanmıştır.<br />
<br />
<br />
Buna göre;<br />
<br />
<br />
<strong>3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, </strong>İBKB&rsquo;ye (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) veya DAB&rsquo;a (Döviz Alım Belgesi) bağlanan ihracat bedellerinin %25&rsquo;i İBKB&rsquo;yi veya DAB&rsquo;ı düzenleyen bankaya satılacaktır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.<br />
<br />
<br />
Söz konusu talimata aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.<br />
<br />
<br />
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/1541d630-81be-4a27-b727 31de43ce46cd/Ihracat_Genelgesinin_Ek_1_inci_Maddesi_Kapsaminda_Turkiye_Cumhuriyet_Merkez_Bankasina_Yapilacak_Doviz_Satisina_Iliskin_Uygulama_Talimati.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1541d630-81be-4a27-b727-31de43ce46cd-nUuDTgQ<br />
<br />
<br />
<strong>2- SGK 5 Puanlık İndirim İçin Tüm Türkiye&rsquo;de Borç Sorgulaması Yapacak.</strong><br />
<br />
<br />
SGK 31.12.2021 tarihinde yayımladığı duyuruya göre, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirim uygulamasında, yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusu <strong>2022/Ocak ay/dönemine</strong> ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden/aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacaktır.<br />
<br />
<br />
Bu durumda, işverenin Türkiye genelindeki işyerlerinden herhangi birinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan diğer işyerlerinden dolayı da beş puanlık prim indiriminden yararlanması mümkün olmayacaktır.<br />
<br />
<br />
Bu bağlamda, ilgili duyuruda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.<br />
<br />
<br />
- Türkiye genelinde herhangi bir işyerinden yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli sorgulamaların yapılması,<br />
<br />
<br />
- Yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde borcun ödenmesini müteakip teşvikli belge düzenlenmesi,<br />
<br />
<br />
- Yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin son gününde ödenmesi durumunda işverenlerimizin teşvikli belge düzenleyememe sorunu yaşamamaları için yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin bitiminden en az bir gün önce ödenmesine dikkat edilmesi,<br />
<br />
<br />
- Yasal ödeme süresi geçmiş borç nedeniyle teşvikli belge verilememesi cari aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin verilme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağından, ilgili aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir.<br />
<br />
<br />
<strong>3- Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma veya Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanın Otomatik Olarak Tekrar Sisteme Alınması Uygulamasına Son Verildi.</strong><br />
<br />
<br />
4980 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik&rsquo;te yapılan değişiklik ile yönetmeliğin 4/a maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.<br />
<br />
<br />
Değişiklik öncesinde, sistemden cayma veya ayrılma hakkını kullanarak çıkan çalışanlar, cayma veya ayrılma tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir defalığına sisteme tekrar dahil edilecekti. yapılan son düzenleme ile çalışanların sisteme tekrar dahil edilme zorunluluğu tamamen kaldırılmıştır.<br />
<br />
<br />
<strong>7- Cazibe Merkezlerinde teşvik İmkanlarından Yararlanma Süresi 31.12.2022 Tarihine Uzatıldı.</strong><br />
<br />
<br />
Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında ki teşviklerden yararlanma süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.<br />
<br />
<br />
Kararın güncel haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.<br />
<br />
<br />
https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/mevzuat/CazibeMerkezleriProgramiKapsamindaYatirimlarinDesteklenmesiHakkindaKarar.pdf<br />
<br />
<br />
<strong>5- 2022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Belirlendi. </strong><br />
<br />
<br />
31.12.2021 Tarih ve 31706 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1) ile 2022 yılında uygulanacak tutarlar belirlenmiştir.<br />
Bilindiği üzere, 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde &ldquo;&hellip; Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5&rsquo;ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.&rdquo; Hükmü yer almaktadır.<br />
<br />
<br />
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete&rsquo;de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) uyarınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit ve ilan edilmiştir.<br />
<br />
<br />
Bu orana göre yeni tutarlar belirlenerek Tebliği ekinde sunulmuştur. Tebliğ metnine ve ekine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.<br />
<br />
<br />
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-7.htm<br />
<br />
<br />
<strong>6- 2022 Yılında Beyannameleri SM veya SMMM&rsquo;ye İmzalatma Zorunluluğuna İlişkin Hadler.</strong><br />
<br />
<br />
Bilindiği gibi, 4 no.lu Tebliğe göre, aktif toplamı ve net satışları belli hadleri geçmeyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri beyannamelerini SM veya SMMM&rsquo;lere imzalattırmak zorundadırlar.<br />
<br />
<br />
2021 yılı mali tablolarına göre,<br />
<br />
<br />
Aktif toplamı 18.057.000 TL ve net satışları 36.104.000 TL&rsquo;yi aşmayan Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticarî, ziraî ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2022 yılı kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM&rsquo;ye imzalatmak mecburiyetindedirler.<br />
<br />
<br />
Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmaya mecbur değildirler. Kendileri şifre alarak beyannamelerini verebilirler.<br />
<br />
<br />
2021 yılı aktif toplamı 18.057.000 TL ve net satışları 36.104.000 TL&rsquo;nin altında kaldığı için beyannamelerini SM veya SMMM&rsquo;lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayarak beyannamelerini imza mecburiyetinden muaf olabilirler. YMM ile süresinde tam tasdik sözleşmesi yapılmasına ilişkin süre Ocak ayı sonunda dolacaktır.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Saygılarımızla,<br />
Hasan Zeki Süzen (YMM) &ndash; Ekrem Kayı (YMM)</strong></p>

Ö z et B ü l t e n

Tarih: 04.01.2022
Sayı : 2022/2Değerli Müşterimiz;


Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.


A. Konu Başlığı


1- İhracat Bedellerinin %25'inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu Getirildi.


2- SGK 5 Puanlık İndirim İçin Tüm Türkiye’de Borç Sorgulaması Yapacak.


3- Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma veya Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanın Otomatik Olarak Tekrar Sisteme Alınması Uygulamasına Son Verildi.


4- Cazibe Merkezlerinde teşvik İmkanlarından Yararlanma Süresi 31.12.2022 Tarihine Uzatıldı.


5- 2022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Belirlendi.


6- 2022 Yılında Beyannameleri SM veya SMMM’ye İmzalatma Zorunluluğuna İlişkin Hadler.


B. Konu Özeti


1- İhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu Getirildi.Hazine ve Maliye Bakanlığınca, İhracat Genelgesine “İhracat bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı ek 1 inci madde eklenmiş ve buna ilişkin olarak TCMB tarafından “İhracat Genelgesinin Ek 1 İnci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” yayımlanmıştır.


Buna göre;


3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, İBKB’ye (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) veya DAB’a (Döviz Alım Belgesi) bağlanan ihracat bedellerinin %25’i İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.


Söz konusu talimata aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/1541d630-81be-4a27-b727 31de43ce46cd/Ihracat_Genelgesinin_Ek_1_inci_Maddesi_Kapsaminda_Turkiye_Cumhuriyet_Merkez_Bankasina_Yapilacak_Doviz_Satisina_Iliskin_Uygulama_Talimati.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1541d630-81be-4a27-b727-31de43ce46cd-nUuDTgQ


2- SGK 5 Puanlık İndirim İçin Tüm Türkiye’de Borç Sorgulaması Yapacak.


SGK 31.12.2021 tarihinde yayımladığı duyuruya göre, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirim uygulamasında, yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusu 2022/Ocak ay/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden/aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacaktır.


Bu durumda, işverenin Türkiye genelindeki işyerlerinden herhangi birinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan diğer işyerlerinden dolayı da beş puanlık prim indiriminden yararlanması mümkün olmayacaktır.


Bu bağlamda, ilgili duyuruda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.


- Türkiye genelinde herhangi bir işyerinden yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin gerekli sorgulamaların yapılması,


- Yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde borcun ödenmesini müteakip teşvikli belge düzenlenmesi,


- Yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin son gününde ödenmesi durumunda işverenlerimizin teşvikli belge düzenleyememe sorunu yaşamamaları için yasal ödeme süresi geçmiş borçların, cari aya ait belge verme süresinin bitiminden en az bir gün önce ödenmesine dikkat edilmesi,


- Yasal ödeme süresi geçmiş borç nedeniyle teşvikli belge verilememesi cari aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin verilme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağından, ilgili aya ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmesi gerekmektedir.


3- Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma veya Ayrılma Hakkını Kullanan Çalışanın Otomatik Olarak Tekrar Sisteme Alınması Uygulamasına Son Verildi.


4980 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile yönetmeliğin 4/a maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


Değişiklik öncesinde, sistemden cayma veya ayrılma hakkını kullanarak çıkan çalışanlar, cayma veya ayrılma tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir defalığına sisteme tekrar dahil edilecekti. yapılan son düzenleme ile çalışanların sisteme tekrar dahil edilme zorunluluğu tamamen kaldırılmıştır.


7- Cazibe Merkezlerinde teşvik İmkanlarından Yararlanma Süresi 31.12.2022 Tarihine Uzatıldı.


Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında ki teşviklerden yararlanma süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.


Kararın güncel haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/mevzuat/CazibeMerkezleriProgramiKapsamindaYatirimlarinDesteklenmesiHakkindaKarar.pdf


5- 2022 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Belirlendi.


31.12.2021 Tarih ve 31706 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1) ile 2022 yılında uygulanacak tutarlar belirlenmiştir.
Bilindiği üzere, 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” Hükmü yer almaktadır.


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) uyarınca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 olarak tespit ve ilan edilmiştir.


Bu orana göre yeni tutarlar belirlenerek Tebliği ekinde sunulmuştur. Tebliğ metnine ve ekine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-7.htm


6- 2022 Yılında Beyannameleri SM veya SMMM’ye İmzalatma Zorunluluğuna İlişkin Hadler.


Bilindiği gibi, 4 no.lu Tebliğe göre, aktif toplamı ve net satışları belli hadleri geçmeyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalattırmak zorundadırlar.


2021 yılı mali tablolarına göre,


Aktif toplamı 18.057.000 TL ve net satışları 36.104.000 TL’yi aşmayan Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticarî, ziraî ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2022 yılı kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak mecburiyetindedirler.


Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmaya mecbur değildirler. Kendileri şifre alarak beyannamelerini verebilirler.


2021 yılı aktif toplamı 18.057.000 TL ve net satışları 36.104.000 TL’nin altında kaldığı için beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayarak beyannamelerini imza mecburiyetinden muaf olabilirler. YMM ile süresinde tam tasdik sözleşmesi yapılmasına ilişkin süre Ocak ayı sonunda dolacaktır.Saygılarımızla,
Hasan Zeki Süzen (YMM) – Ekrem Kayı (YMM)

27 Ocak 2022