Mali Tablo Analizleri Hizmeti

Şirket yöneticilerinin veya ortaklarının talebi doğrultusunda, şirketin mali tablolarının karşılaştırmalı analizlerinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsamaktadır. Hizmet içeriği;
  • Şirketin talep edilen dönemlerine ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamelerine esas Bilanço ve Gelir tablolarının öncelikli yatay ve dikey analizlerinin yapılması,
  • Gider kalemlerinde ortaya çıkan önemli artışların talep edilmesi durumunda detaylı hesap incelemesi,
  • Karşılaştırmalı olarak hazırlanan mali tabloların şirketin bağlı bulunduğu sektör ortalaması da dikkate alınarak, şirket mali tablolarında yansıttığı durumun önemli görülen rasyolarla açıklanması,
  • Mali tablo analizi sonuçlarının muhasebe veya mali işler yöneticileri ve şirket yetkilileri ile değerlendirme toplantıları.