Teşvik Mevzuatında Modernizasyon Yatırım Cinsi

<div style="text-align: center;"><strong>TEŞVİK MEVZUATINDA MODERNİZASYON YATIRIM CİNSİ İLE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ VE ÖRNEK UYGULAMA</strong></div>

<div><br />
<br />
<br />
<br />
<strong>İndirimli Kurumlar Vergisi Hakkında Genel Bilgi</strong><br />
<br />
<br />
28.02.2009 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5838 Sayılı Kanun ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 32/A maddesi eklenmesiyle indirimli kurumlar vergisi vergi mevzuatımıza girmiştir. Kanunun 32/A maddesi ile bazı teşviklerde ve yatırım konularında vergi indirimi ile kurumalar vergisinin %22 KV oranı (K.V.K geçici madde 10 ile belirlenen oran) yerine daha indirimli oranlarda uygulanmasına imkan sağlanmıştır.<br />
<br />
<br />
<br />
16.07.2009 tarihinde 15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararname ile Türkiye dört bölgeye ayrılarak; sosyo ekonomik gelişmişlik seviyesine göre teşvik belgeleri çeşitlendirildi ve indirimleri kurumalar vergisi mevzuatımıza girmiştir. Kararnamenin ömrü 3 sene sürmüş olup, daha sonra 2012&rsquo;de 3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında kararnameye geçilmiş ve 15199 sayılı kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Bu karar ile Türkiye 6 bölgeye ayrılarak, destekler çeşitlendirilmek suretiyle vergi indirim oranları artırılmıştır. Bu karar sonrası günümüze kadar 24 tane kararname ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Dolayısıyla yatırım teşvik mevzuatını takip ederken bu değişiklikleri de takip etmek bir hayli güç olmakla birlikte konu önem arz etmektedir.<br />
<br />
<br />
<br />
İndirimli Kurumlar Vergisi, 5.08.2016 Tarihli Resmi Gazetede 10 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ ve 31.12.2016 Tarihli Resmi Gazetede 11 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ&rsquo;nin yayınlanmasıyla 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği içine eklenmiştir.<br />
<br />
<br />
<br />
Yatırım teşvik mevzuatı çok canlı bir mevzuat olup ilgili bu tebliğler o güne kadar indirimli kurumlar vergisi ile ilgili verilmiş özelgeleri destekleyici nitelikte olmuştur. Fakat tebliğ yine birçok konuya cevap verememekte ve kararnamedeki güncellemelerin gerisinde kalmaktadır.<br />
<br />
<br />
<strong>Tanımlar</strong><br />
<br />
<br />
<strong>Yatırıma Katkı Oranı: </strong>Yatırıma katkı oranı, teşvik belgesinde belirlenen ve yatırımın devletçe karşılanacak kısmının belirlenmesine esas olan oranı ifade eder. Bu oran Yatırım Teşvik Belgesinde belirtilen, Yatırım Türü, Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi içi ve dışı kriterlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu Kararında verilen tabloda yer almaktadır.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Yatırıma Katkı Tutar: </strong>Yatırıma Katkı tutarı indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını ifade etmektedir.<br />
<br />
<br />
<strong>Yatırıma Katkı Tutarı = Toplam Yatırım Tutarı x Yatırıma Katkı Oranı</strong><br />
<br />
<br />
<strong>Vergi İndirim Oranı: </strong>Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar vergi oranında yapılacak indirim oranını ifade etmektedir. Bu oran yatırım teşvik belgesinde belirtilen, yatırım türü, bölgesi, organize sanayi bölgesi içi ve dışı kriterlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu Kararında verilen tabloda yer almaktadır.<br />
<br />
<br />
<strong>Yatırım Dönemi:</strong> Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Bakanlığa müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan süredir.<br />
<br />
<br />
Öte yandan yatırım, tamamlama vizesine müracaattan önce yatırım fiilen tamamlanırsa, yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.<br />
<br />
<br />
<strong>Yatırım Cinsleri:</strong><br />
<br />
<br />
Uygulama hakkında yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin (2012/1 sayılı) Tebliğ&rsquo;in &ldquo;Yatırım Cinsleri&rdquo; başlıklı 9. maddesine göre teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri; komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyon yatırımlarından oluşur.<br />
<br />
<br />
Aynı tebliğde yatırım cinslerinin tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.<br />
<br />
<br />
<strong>Komple yeni yatırım: </strong>Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımları,<br />
<br />
<br />
<strong>Tevsi:</strong> Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımları,<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Modernizasyon:</strong> Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımları,<br />
Ürün çeşitlendirme: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımları,<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Entegrasyon: </strong>Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımları,<br />
<br />
<br />
ifade etmektedir.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Modernizasyon Yatırım Cinsinde Kazancın Tespiti ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması</strong><br />
<br />
<br />
<br />
İlgili kanun metninde yatırım türü olarak sadece yeni yatırımlar ve tevsi yatırımlardan bahsedilmesine karşın tebliğde bunlara ilave yukarıda tanımlar bölümünde yer alan yatırım türleri de yer almıştır. Vergi indirimi açısından komple yeni yatırım ile diğer yatırım cinslerinin uygulaması birbirinden farklılık arz etmektedir.<br />
<br />
<br />
<br />
Gelir idaresi tarafından verilen 24/02/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 32/A738 sayılı muktezada verilen görüşe göre; &rdquo;komple yeni yatırımlarda, yatırımdan elde edilen kazancın ayrı bir şekilde kayıtlarda tespit edilmesi zorunlu olmakla birlikte, tevsi yatırımlarda kazancın tespit edilemediği durumlarda indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan yatırım tutarının, dönem sonunda işletmenin aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Ancak bu oranlama şeklinde belirlenen alternatif yöntemin kullanılması bir seçimlik hak değildir. Bu yöntemin kullanılabilmesi için tevsi yatırımdan elde edilen kazancın tespitinin mümkün olmaması gerekmektedir&ldquo; denilmektedir.<br />
<br />
<br />
<br />
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen çeşitli muktezalarda; yatırım teşvik belgesine bağlanan modernizasyon yatırımlarının da tevsi yatırımlara benzer özellikler taşıyan ifadelere yer verilmektedir. (24/02/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 32/A-738 sayılı mukteza). Aynı görüş Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 14.05.2013 tarih ve 38418978-125[32/A-12/1]-446 sayılı özelgede, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 14.07.2014 tarih ve 64597866-125[32/A-2014]-108 sayılı özelge de yer almaktadır.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması</strong><br />
<br />
<br />
<br />
Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanılması mümkündür.<br />
<br />
<br />
<br />
İşletmeler için önceden indirimli kurumlar vergisi uygulaması, sadece yatırımlarından elde edilen kazanca uygulandığı için günümüzdeki kadar avantajlı değildi. KVK&rsquo;na 32/A (2) (c) eklenerek; 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmelerin yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün hale gelmiştir.<br />
<br />
<br />
<br />
KVK&rsquo;nın 32/A maddesinin (c) bendinde,<br />
<br />
<br />
<br />
&ldquo;c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının % 50&#39;sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar (RG-07/08/2019-30855 ile bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları şeklinde değiştirilmiştir) ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya % 100&#39;e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.&ldquo; hükmüne yer verilmiştir.<br />
<br />
<br />
2012/3305 sayılı Karar&#39;ın 15&#39;inci maddesinin 5&#39;inci bendinde de ;<br />
<br />
<br />
&ldquo;Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben,<br />
<br />
<br />
&bull; gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve<br />
<br />
&bull; toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini (Geçici Madde 8 ile bu oran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları <strong>için %100&rsquo;dür</strong>) geçmemek üzere,<br />
<br />
<br />
<strong>yatırım döneminde</strong> yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.&rdquo;<br />
<br />
<br />
<br />
Bu uygulama ile yatırımcıların yatırım döneminde de indirimli kurumlar vergisi uygulaması mümkün hale getirilerek yatırımcıya büyük avantaj sağlanmıştır. Bununla birlikte yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında yaptıkları yatırımların dışında elde ettikleri diğer faaliyetlerden olan kazançlarına da yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulanmasına olanak sağlanmıştır.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Yatırıma Katkı Oranı ve Vergi İndirim Oranı</strong><br />
<br />
<br />
22 Şubat 2017 tarih ve 2017/9917 Sayılı BKK ile 2012/3305 Sayılı Karara &ldquo;Geçici Madde 8&rdquo; olarak eklenen ve 30.12.2019 tarih ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile son şeklini alan hükme göre; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında imalat sanayine yönelik olarak yapılacak yatırım harcamaları için bazı avantajlı uygulamalar getirilmiştir. Söz konusu geçici maddede aşağıdaki hükme yer verilmiştir. &ldquo;(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;<br />
<br />
<br />
a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,<br />
<br />
<br />
b) Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan<strong> yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere</strong>, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.&rdquo;<br />
<br />
<br />
<br />
Yukarıdaki geçici madde hükmüne göre; US -97 Kodu 15 ve 37 arasında olan imalat sanayindeki işletmeler 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 tarihleri arasındaki yapacakları yatırım harcamalarında geçerli olmak üzere;<br />
<br />
<br />
<br />
&bull; Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan<strong> yatırıma katkı oranına 15 puan ilave</strong> edilmek suretiyle uygulanacaktır.<br />
<br />
<br />
&bull; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak imalat sanayine yönelik yatırım harcamaları nedeniyle hak edilecek olan <strong>katkı tutarları %100 vergi indirimi (indirimli vergi oranı %0)</strong> uygulanmak suretiyle kullanılabilecektir.<br />
<br />
<br />
&bull; Ayrıca bu katkı tutarlarının<strong> %100&rsquo;ü yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara %0 indirimli vergi </strong>uygulanmak suretiyle kullanılabilecektir.<br />
<br />
<br />
Uygulamanın 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da avantajlı bir şekilde uygulanacağına dair Cumhurbaşkanı Kararı yazımızın yayın tarihinden hemen önce Resmi Gazete&rsquo;de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.<br />
<br />
<br />
Aşağıda yatırıma katkı tutarına mahsuben yatırım döneminde yatırımcıların diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecek tutarı belirlemede Geçici Madde 8 getirilmeden önceki şekli ile Geçici Madde 8 ile hesaplamanın nasıl şekillendiğine dair örnek uygulamalar yer almaktadır. (Aşağıdaki örnekler vergi hesabını içermemektedir.)<br />
<br />
<br />
<strong>1. Örnek;</strong><br />
<br />
<br />
Geçici 8. Madde öncesi hesaplama şöyleydi;<br />
<br />
İlk örneğimiz 2016 yılında yaptığımız hesaplama üzerinden olur ise;<br />
<br />
YKO: %30, VİO: %70<br />
<br />
Toplam Sabit Yatırım Tutarı: 12.000.000,00 TL<br />
<br />
Dönemde Yapılan Fiili Yatırım Harcaması: 4.000.000,00 TL<br />
<br />
1. Sınır:<br />
<br />
Sabit yatırım x YKO x Belirlenen Oran*<br />
<br />
12.000.000 TL x %30 x %80 = <strong>2.880.000,00 TL</strong><br />
<br />
*5.10.2016 tarihinde oran tüm bölgelerde %50&rsquo;den %80 e çıkarılmıştı. Geçici madde 8 ile 2017-2018-2019-2020-2021-2022 yılları için %100 olmuştur.<br />
<br />
<br />
2. Sınır:<br />
<br />
Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarı<br />
<br />
Dönemde yapılan yatırım harcaması = 4.000.000,00 TL<br />
<br />
2016 yılında yapılan yatırım harcaması 4.000.000,00 TL yatırım döneminde mahsuben kullanılabilir yatırma katkı tutarı ise 2.880.000,00 TL&rsquo;dir. Mahsuben kullanılabilecek yatırama katkı tutarı yatırım harcamasından küçük olduğu için bu kadarlık tutara isabet eden matrah için %70 indirimli kurumlar vergisinden yararlanılabilir. (Örnek Geçici 8. Maddenin getirdiği değişikliği göstermek amacıyla verildiğinden, vergi hesaplamasına yer verilmemiş bundan dolayı VİO %70 kullanılmamıştır.)<br />
<br />
<br />
<strong>2.Örnek;</strong><br />
<br />
Geçici 8. Maddenin uygulanmasıyla 2019 yılı için hesaplama şekli;<br />
<br />
YKO: %30, VİO: %70<br />
<br />
Toplam Sabit Yatırım Tutarı: 12.000.000,00 TL<br />
<br />
Dönemde Yapılan Fiili Yatırım Harcaması: 4.000.000,00 TL<br />
<br />
2019 yılında yapılan yatırımlar için YKO : %45 (+15 puan ilave ile) VİO: %100 (tüm bölgeler için)<br />
<br />
<br />
1. Sınır:<br />
<br />
Sabit yatırım x YKO x Belirlenen Oran<br />
<br />
12.000.000 x <strong>%45 x %100 </strong>= 5.400.000,00 TL<br />
<br />
*5.10.2016 tarihinde oran tüm bölgelerde %50&rsquo;den %80 e çıkarılmıştı. Geçici madde 8 ile 2017-2018-2019-2020-2021-2022 yılları için %100 olmuştur.<br />
<br />
<br />
2. Sınır:<br />
<br />
Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarı<br />
<br />
Dönemde yapılan yatırım harcaması = <strong> 4.000.000,00 TL</strong><br />
<br />
<br />
2019 yılında yapılan yatırım harcaması 4.000.000,00 TL yatırım döneminde mahsuben kullanılabilir yatırma katkı tutarı ise 5.400.000,00 TL&rsquo;dir. Yatırım harcaması mahsuben kullanılabilecek yatırama katkı tutarından küçük olduğu için bu kadarlık tutara isabet eden matrah için %70 indirimli kurumlar vergisinden yararlanılabilir. Yukarıda verilen 1. Örnek ile hesaplamayı kıyasladığımızda Geçici Madde 8 ile yatırımcıya yatırım döneminde 2.880.000,00 TL yerine 4.000.000,00 TL&rsquo;lik tutara isabet matraha %100 indirimli kurumlar vergisi uygulamaya olanak sağlanmıştır. (Örnek Geçici 8. Maddenin getirdiği değişikliği göstermek amacıyla verildiğinden, vergi hesaplamasına yer verilmemiştir.)<br />
<br />
<br />
Yukarıdaki hesaplamanın Geçici Madde 8 ile birlikte basitleştiği düşünülse de aslında yatırımın bu süre içerisinde tamamlanmaması halindeki olası riskleri göz önünde bulundurarak hesaplama yapmak gerekir. Çünkü uygulamanın 2022 ve sonrası yıllarda bu şekilde devam edip etmeyeceği bilinmemektedir. Aynı örnek üzerinden, ihtiyatlılık kavramı gereği hesaplamanın aşağıdaki şekilde yapılması daha uygun olabilir.<br />
<br />
<br />
<strong>3.Örnek;</strong><br />
<br />
<br />
Geçici 8. Madde ile 2019 yılı için ihtiyatlılık kavramı gereği hesaplama şekli;<br />
<br />
YKO: %30, VİO: %70<br />
<br />
Sabit yatırım tutarı: 12.000.000,00 TL<br />
<br />
Dönemde Yapılan Fiili Yatırım Harcaması : 4.000.000,00 TL<br />
<br />
2019 yılında yapılan yatırımlar için YKO : %45, VİO: %100<br />
<br />
<br />
1.Sınır:<br />
<br />
Sabit yatırım x YKO x Belirlenen Oran<br />
<br />
4.000.000,00 TL x %45 x %100 =1.800.000,00 TL<br />
<br />
8.000.000,00 TL x %30 x %80 = 1.920.000,00 TL<br />
Toplam = <strong>3.720.000,00 TL</strong><br />
<br />
<br />
* 12.000.000 - 4.000.000 = 8.000.000,00 TL (Dönemde gerçekleşen yatırım harcaması tutarı olan 4.000.000 TL için Geçici Madde 8 ile sağlanan artırımlı teşvik oranı uygulanıp, henüz yatırım harcaması yapılmayan 8.000.000 TL&rsquo;ye teşvik belgesi üzerinde yer alan oran uygulanmıştır.)<br />
<br />
<br />
2.Sınır:<br />
<br />
Gerçekleştirilen yatırım harcamasından tutarı<br />
<br />
Dönemde yapılan yatırım harcaması = 4.000.000,00 TL<br />
<br />
Bu durumda yukarıda yer alan örnekteki gibi sabit yatırım tutarını 2019 yılında yapılan harcama tutarı ve sonraki yıllarda yapılacak yatırım harcaması tutarı şeklinde ikiye ayırıp; 2019 yılı yatırım harcaması için Geçici Madde 8 ile belirlenen oranlarla kalan tutarı ise ihtiyatlılık gereği Geçici 8. Madde öncesinde kararnamede yer alan oranlar üzerinden hesaplamak olası vergi ziyaını önleyecektir. Zira tebliğde bu ayrıma yer verilmediği ve örnekler ile açıklanmadığından olası fazla hesaplamanın önüne geçilebilir.<br />
<br />
<br />
<strong>Modernizasyon Yatırımda Yatırım Dönemi ve İşletme Döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulama Örneği</strong><br />
<br />
<br />
Firmanın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki bilgileri ve yıllar itibari ile yatırım harcamaları aşağıda yer almakta olup; 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ticari bilanço karının oluşmadığı, 2018 ve 2019 yılında ticari bilanço karının 10.000.000,00 TL olduğu ve Kanunen Kabul Edilmeyen giderlerinin de 100.000,00 TL olduğu varsayımı ile yatırım dönemi ve işletme dönemindeki indirimli kurumlar vergisi hesaplaması aşağıdaki gibidir.<br />
<br />
<br />
Teşvik Belgesi 1. Bölge<br />
<br />
Toplam Sabit Yatırım Tutarı 18.000.000,00 TL<br />
<br />
Cinsi Modernizasyon<br />
<br />
Süresi 15.10.2014 - 15.10.2017<br />
<br />
Uzatma 15.10.2017 - 15.04.2019<br />
<br />
Yatırıma Başlama Tarihi 1.12.2014<br />
<br />
Yatırımın Fiilen Tamamlanma Tarihi 10.09.2018<br />
<br />
Yatırıma Katkı Oranı 15%<br />
<br />
Vergi İndirim Oranı 50%<br />
<br />
Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2014 1.500.000,00 YKO%15 VİO%50<br />
<br />
Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2015 2.750.000,00 YKO%15 VİO%50<br />
<br />
Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2016 3.000.000,00 YKO%15 VİO%50<br />
<br />
Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2017 3.500.000,00 YKO%30 VİO%100<br />
<br />
Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2018 4.000.000,00 YKO%30 VİO%100<br />
<br />
Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2019 0,00 YKO%30 VİO%100<br />
<br />
<strong>Toplam 14.750.000,00 TL </strong><br />
<br />
<br />
<br />
Yukarıdaki verilen bilgilere istinaden işletme yatırımı; 2014 ve 2018 yılları arasında yatırım döneminde yapılmış olup, 2019 yılında işletme dönemine geçmiştir. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca, işletme döneminde yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır.</div>

<div><strong>Tuğçe YEMENİCİ (Denetçi) / Ocak 2020</strong></div>
TEŞVİK MEVZUATINDA MODERNİZASYON YATIRIM CİNSİ İLE İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ VE ÖRNEK UYGULAMA
İndirimli Kurumlar Vergisi Hakkında Genel Bilgi


28.02.2009 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5838 Sayılı Kanun ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 32/A maddesi eklenmesiyle indirimli kurumlar vergisi vergi mevzuatımıza girmiştir. Kanunun 32/A maddesi ile bazı teşviklerde ve yatırım konularında vergi indirimi ile kurumalar vergisinin %22 KV oranı (K.V.K geçici madde 10 ile belirlenen oran) yerine daha indirimli oranlarda uygulanmasına imkan sağlanmıştır.16.07.2009 tarihinde 15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararname ile Türkiye dört bölgeye ayrılarak; sosyo ekonomik gelişmişlik seviyesine göre teşvik belgeleri çeşitlendirildi ve indirimleri kurumalar vergisi mevzuatımıza girmiştir. Kararnamenin ömrü 3 sene sürmüş olup, daha sonra 2012’de 3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında kararnameye geçilmiş ve 15199 sayılı kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Bu karar ile Türkiye 6 bölgeye ayrılarak, destekler çeşitlendirilmek suretiyle vergi indirim oranları artırılmıştır. Bu karar sonrası günümüze kadar 24 tane kararname ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Dolayısıyla yatırım teşvik mevzuatını takip ederken bu değişiklikleri de takip etmek bir hayli güç olmakla birlikte konu önem arz etmektedir.İndirimli Kurumlar Vergisi, 5.08.2016 Tarihli Resmi Gazetede 10 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ ve 31.12.2016 Tarihli Resmi Gazetede 11 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ’nin yayınlanmasıyla 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği içine eklenmiştir.Yatırım teşvik mevzuatı çok canlı bir mevzuat olup ilgili bu tebliğler o güne kadar indirimli kurumlar vergisi ile ilgili verilmiş özelgeleri destekleyici nitelikte olmuştur. Fakat tebliğ yine birçok konuya cevap verememekte ve kararnamedeki güncellemelerin gerisinde kalmaktadır.


Tanımlar


Yatırıma Katkı Oranı: Yatırıma katkı oranı, teşvik belgesinde belirlenen ve yatırımın devletçe karşılanacak kısmının belirlenmesine esas olan oranı ifade eder. Bu oran Yatırım Teşvik Belgesinde belirtilen, Yatırım Türü, Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi içi ve dışı kriterlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu Kararında verilen tabloda yer almaktadır.Yatırıma Katkı Tutar: Yatırıma Katkı tutarı indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını ifade etmektedir.


Yatırıma Katkı Tutarı = Toplam Yatırım Tutarı x Yatırıma Katkı Oranı


Vergi İndirim Oranı: Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar vergi oranında yapılacak indirim oranını ifade etmektedir. Bu oran yatırım teşvik belgesinde belirtilen, yatırım türü, bölgesi, organize sanayi bölgesi içi ve dışı kriterlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu Kararında verilen tabloda yer almaktadır.


Yatırım Dönemi: Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Bakanlığa müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan süredir.


Öte yandan yatırım, tamamlama vizesine müracaattan önce yatırım fiilen tamamlanırsa, yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.


Yatırım Cinsleri:


Uygulama hakkında yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin (2012/1 sayılı) Tebliğ’in “Yatırım Cinsleri” başlıklı 9. maddesine göre teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri; komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyon yatırımlarından oluşur.


Aynı tebliğde yatırım cinslerinin tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.


Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımları,


Tevsi: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımları,Modernizasyon: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımları,
Ürün çeşitlendirme: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımları,Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımları,


ifade etmektedir.Modernizasyon Yatırım Cinsinde Kazancın Tespiti ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasıİlgili kanun metninde yatırım türü olarak sadece yeni yatırımlar ve tevsi yatırımlardan bahsedilmesine karşın tebliğde bunlara ilave yukarıda tanımlar bölümünde yer alan yatırım türleri de yer almıştır. Vergi indirimi açısından komple yeni yatırım ile diğer yatırım cinslerinin uygulaması birbirinden farklılık arz etmektedir.Gelir idaresi tarafından verilen 24/02/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 32/A738 sayılı muktezada verilen görüşe göre; ”komple yeni yatırımlarda, yatırımdan elde edilen kazancın ayrı bir şekilde kayıtlarda tespit edilmesi zorunlu olmakla birlikte, tevsi yatırımlarda kazancın tespit edilemediği durumlarda indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan yatırım tutarının, dönem sonunda işletmenin aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Ancak bu oranlama şeklinde belirlenen alternatif yöntemin kullanılması bir seçimlik hak değildir. Bu yöntemin kullanılabilmesi için tevsi yatırımdan elde edilen kazancın tespitinin mümkün olmaması gerekmektedir“ denilmektedir.Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen çeşitli muktezalarda; yatırım teşvik belgesine bağlanan modernizasyon yatırımlarının da tevsi yatırımlara benzer özellikler taşıyan ifadelere yer verilmektedir. (24/02/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 32/A-738 sayılı mukteza). Aynı görüş Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 14.05.2013 tarih ve 38418978-125[32/A-12/1]-446 sayılı özelgede, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 14.07.2014 tarih ve 64597866-125[32/A-2014]-108 sayılı özelge de yer almaktadır.Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi UygulamasıYatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde ettikleri kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanılması mümkündür.İşletmeler için önceden indirimli kurumlar vergisi uygulaması, sadece yatırımlarından elde edilen kazanca uygulandığı için günümüzdeki kadar avantajlı değildi. KVK’na 32/A (2) (c) eklenerek; 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmelerin yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün hale gelmiştir.KVK’nın 32/A maddesinin (c) bendinde,“c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının % 50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar (RG-07/08/2019-30855 ile bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları şeklinde değiştirilmiştir) ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya % 100'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.“ hükmüne yer verilmiştir.


2012/3305 sayılı Karar'ın 15'inci maddesinin 5'inci bendinde de ;


“Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben,


• gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve

• toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini (Geçici Madde 8 ile bu oran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için %100’dür) geçmemek üzere,


yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.”Bu uygulama ile yatırımcıların yatırım döneminde de indirimli kurumlar vergisi uygulaması mümkün hale getirilerek yatırımcıya büyük avantaj sağlanmıştır. Bununla birlikte yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında yaptıkları yatırımların dışında elde ettikleri diğer faaliyetlerden olan kazançlarına da yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulanmasına olanak sağlanmıştır.Yatırıma Katkı Oranı ve Vergi İndirim Oranı


22 Şubat 2017 tarih ve 2017/9917 Sayılı BKK ile 2012/3305 Sayılı Karara “Geçici Madde 8” olarak eklenen ve 30.12.2019 tarih ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile son şeklini alan hükme göre; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında imalat sanayine yönelik olarak yapılacak yatırım harcamaları için bazı avantajlı uygulamalar getirilmiştir. Söz konusu geçici maddede aşağıdaki hükme yer verilmiştir. “(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;


a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,


b) Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.”Yukarıdaki geçici madde hükmüne göre; US -97 Kodu 15 ve 37 arasında olan imalat sanayindeki işletmeler 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 tarihleri arasındaki yapacakları yatırım harcamalarında geçerli olmak üzere;• Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.


• 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak imalat sanayine yönelik yatırım harcamaları nedeniyle hak edilecek olan katkı tutarları %100 vergi indirimi (indirimli vergi oranı %0) uygulanmak suretiyle kullanılabilecektir.


• Ayrıca bu katkı tutarlarının %100’ü yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara %0 indirimli vergi uygulanmak suretiyle kullanılabilecektir.


Uygulamanın 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da avantajlı bir şekilde uygulanacağına dair Cumhurbaşkanı Kararı yazımızın yayın tarihinden hemen önce Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Aşağıda yatırıma katkı tutarına mahsuben yatırım döneminde yatırımcıların diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecek tutarı belirlemede Geçici Madde 8 getirilmeden önceki şekli ile Geçici Madde 8 ile hesaplamanın nasıl şekillendiğine dair örnek uygulamalar yer almaktadır. (Aşağıdaki örnekler vergi hesabını içermemektedir.)


1. Örnek;


Geçici 8. Madde öncesi hesaplama şöyleydi;

İlk örneğimiz 2016 yılında yaptığımız hesaplama üzerinden olur ise;

YKO: %30, VİO: %70

Toplam Sabit Yatırım Tutarı: 12.000.000,00 TL

Dönemde Yapılan Fiili Yatırım Harcaması: 4.000.000,00 TL

1. Sınır:

Sabit yatırım x YKO x Belirlenen Oran*

12.000.000 TL x %30 x %80 = 2.880.000,00 TL

*5.10.2016 tarihinde oran tüm bölgelerde %50’den %80 e çıkarılmıştı. Geçici madde 8 ile 2017-2018-2019-2020-2021-2022 yılları için %100 olmuştur.


2. Sınır:

Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarı

Dönemde yapılan yatırım harcaması = 4.000.000,00 TL

2016 yılında yapılan yatırım harcaması 4.000.000,00 TL yatırım döneminde mahsuben kullanılabilir yatırma katkı tutarı ise 2.880.000,00 TL’dir. Mahsuben kullanılabilecek yatırama katkı tutarı yatırım harcamasından küçük olduğu için bu kadarlık tutara isabet eden matrah için %70 indirimli kurumlar vergisinden yararlanılabilir. (Örnek Geçici 8. Maddenin getirdiği değişikliği göstermek amacıyla verildiğinden, vergi hesaplamasına yer verilmemiş bundan dolayı VİO %70 kullanılmamıştır.)


2.Örnek;

Geçici 8. Maddenin uygulanmasıyla 2019 yılı için hesaplama şekli;

YKO: %30, VİO: %70

Toplam Sabit Yatırım Tutarı: 12.000.000,00 TL

Dönemde Yapılan Fiili Yatırım Harcaması: 4.000.000,00 TL

2019 yılında yapılan yatırımlar için YKO : %45 (+15 puan ilave ile) VİO: %100 (tüm bölgeler için)


1. Sınır:

Sabit yatırım x YKO x Belirlenen Oran

12.000.000 x %45 x %100 = 5.400.000,00 TL

*5.10.2016 tarihinde oran tüm bölgelerde %50’den %80 e çıkarılmıştı. Geçici madde 8 ile 2017-2018-2019-2020-2021-2022 yılları için %100 olmuştur.


2. Sınır:

Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarı

Dönemde yapılan yatırım harcaması = 4.000.000,00 TL


2019 yılında yapılan yatırım harcaması 4.000.000,00 TL yatırım döneminde mahsuben kullanılabilir yatırma katkı tutarı ise 5.400.000,00 TL’dir. Yatırım harcaması mahsuben kullanılabilecek yatırama katkı tutarından küçük olduğu için bu kadarlık tutara isabet eden matrah için %70 indirimli kurumlar vergisinden yararlanılabilir. Yukarıda verilen 1. Örnek ile hesaplamayı kıyasladığımızda Geçici Madde 8 ile yatırımcıya yatırım döneminde 2.880.000,00 TL yerine 4.000.000,00 TL’lik tutara isabet matraha %100 indirimli kurumlar vergisi uygulamaya olanak sağlanmıştır. (Örnek Geçici 8. Maddenin getirdiği değişikliği göstermek amacıyla verildiğinden, vergi hesaplamasına yer verilmemiştir.)


Yukarıdaki hesaplamanın Geçici Madde 8 ile birlikte basitleştiği düşünülse de aslında yatırımın bu süre içerisinde tamamlanmaması halindeki olası riskleri göz önünde bulundurarak hesaplama yapmak gerekir. Çünkü uygulamanın 2022 ve sonrası yıllarda bu şekilde devam edip etmeyeceği bilinmemektedir. Aynı örnek üzerinden, ihtiyatlılık kavramı gereği hesaplamanın aşağıdaki şekilde yapılması daha uygun olabilir.


3.Örnek;


Geçici 8. Madde ile 2019 yılı için ihtiyatlılık kavramı gereği hesaplama şekli;

YKO: %30, VİO: %70

Sabit yatırım tutarı: 12.000.000,00 TL

Dönemde Yapılan Fiili Yatırım Harcaması : 4.000.000,00 TL

2019 yılında yapılan yatırımlar için YKO : %45, VİO: %100


1.Sınır:

Sabit yatırım x YKO x Belirlenen Oran

4.000.000,00 TL x %45 x %100 =1.800.000,00 TL

8.000.000,00 TL x %30 x %80 = 1.920.000,00 TL
Toplam = 3.720.000,00 TL


* 12.000.000 - 4.000.000 = 8.000.000,00 TL (Dönemde gerçekleşen yatırım harcaması tutarı olan 4.000.000 TL için Geçici Madde 8 ile sağlanan artırımlı teşvik oranı uygulanıp, henüz yatırım harcaması yapılmayan 8.000.000 TL’ye teşvik belgesi üzerinde yer alan oran uygulanmıştır.)


2.Sınır:

Gerçekleştirilen yatırım harcamasından tutarı

Dönemde yapılan yatırım harcaması = 4.000.000,00 TL

Bu durumda yukarıda yer alan örnekteki gibi sabit yatırım tutarını 2019 yılında yapılan harcama tutarı ve sonraki yıllarda yapılacak yatırım harcaması tutarı şeklinde ikiye ayırıp; 2019 yılı yatırım harcaması için Geçici Madde 8 ile belirlenen oranlarla kalan tutarı ise ihtiyatlılık gereği Geçici 8. Madde öncesinde kararnamede yer alan oranlar üzerinden hesaplamak olası vergi ziyaını önleyecektir. Zira tebliğde bu ayrıma yer verilmediği ve örnekler ile açıklanmadığından olası fazla hesaplamanın önüne geçilebilir.


Modernizasyon Yatırımda Yatırım Dönemi ve İşletme Döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulama Örneği


Firmanın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki bilgileri ve yıllar itibari ile yatırım harcamaları aşağıda yer almakta olup; 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ticari bilanço karının oluşmadığı, 2018 ve 2019 yılında ticari bilanço karının 10.000.000,00 TL olduğu ve Kanunen Kabul Edilmeyen giderlerinin de 100.000,00 TL olduğu varsayımı ile yatırım dönemi ve işletme dönemindeki indirimli kurumlar vergisi hesaplaması aşağıdaki gibidir.


Teşvik Belgesi 1. Bölge

Toplam Sabit Yatırım Tutarı 18.000.000,00 TL

Cinsi Modernizasyon

Süresi 15.10.2014 - 15.10.2017

Uzatma 15.10.2017 - 15.04.2019

Yatırıma Başlama Tarihi 1.12.2014

Yatırımın Fiilen Tamamlanma Tarihi 10.09.2018

Yatırıma Katkı Oranı 15%

Vergi İndirim Oranı 50%

Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2014 1.500.000,00 YKO%15 VİO%50

Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2015 2.750.000,00 YKO%15 VİO%50

Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2016 3.000.000,00 YKO%15 VİO%50

Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2017 3.500.000,00 YKO%30 VİO%100

Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2018 4.000.000,00 YKO%30 VİO%100

Gerçekleştirilen Yatırım Tutarı 2019 0,00 YKO%30 VİO%100

Toplam 14.750.000,00 TLYukarıdaki verilen bilgilere istinaden işletme yatırımı; 2014 ve 2018 yılları arasında yatırım döneminde yapılmış olup, 2019 yılında işletme dönemine geçmiştir. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca, işletme döneminde yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır.
Tuğçe YEMENİCİ (Denetçi) / Ocak 2020
15 Ocak 2021