2022/3 Sayılı Özet Bülten

<p><span style="font-size:16px;"><strong>Ö z et B ü l t e n </strong></span></p>

<p><strong>Tarih: 10.01.2022<br />
Sayı : 2022/3</strong><br />
<br />
<br />
<strong>Değerli Müşterimiz;</strong><br />
<br />
<br />
Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.<br />
<br />
<br />
<strong>A. Konu Başlığı</strong></p>

<p><strong>1- </strong> Gelir İdaresi Başkanlığınca Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı.</p>

<p><br />
<br />
<strong>2- </strong> Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No&rsquo;lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Güncellendi.<br />
<br />
<br />
<strong>3-</strong> Varlık Barışından Yararlanma Süresi 6 Ay Uzatıldı.<br />
<br />
<br />
<strong>4- </strong> Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2021 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %24,52&rsquo;dir<br />
<br />
<br />
<strong>5- </strong> 2022 Yılı Bordro Parametreleri.<br />
<br />
<br />
<strong>B. Konu Özeti</strong><br />
<br />
<br />
<strong>1- Gelir İdaresi Başkanlığınca Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı.</strong><br />
<br />
<br />
Bilindiği üzere Aralık 2021 dönemi enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte enflasyon düzletmesi şartları oluşmuştur. Bu konuda 2022 yılı için bir erteleme yapılacağı beklentisi mevcut olup, TBMM&rsquo;de yer alan kanun tasarısına ek yapılarak erteleme yapılacağı beklenmektedir.<br />
<br />
<br />
Buna karşılık, Gelir İdaresi Başkanlığınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası gereğince, 2021 hesap dönemi ve düzeltme şartlarının devam etmesine bağlı olarak izleyen hesap dönemlerine (geçici vergi dönemleri dahil) ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır ve internet sayfasında yayımlamıştır.<br />
<br />
<br />
Tebliğ son halini alıp yayımlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.<br />
<br />
<br />
Tebliğ taslağına aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.<br />
<br />
<br />
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vuktaslak06012022.pdf<br />
<br />
<br />
<strong>2- Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No&rsquo;lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Güncellendi.</strong><br />
<br />
<br />
<br />
22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan 319 Seri No&rsquo;lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı kamuoyunun görüşüne açılmış olup, taslak metinde gelen görüşler doğrultusunda değişiklik yapılarak 07.01.2022 tarihinde güncel taslak tebliğ yayımlanmıştır.<br />
<br />
<br />
01.01.2022 tarihinden itibaren AGİ kaldırılmış olup, bunun yerine asgari ücrete kadar olan vergi hesaplanarak ücret üzerinden hesaplanan vergiden düşülecektir. Taslak tebliğ değişikliğinde huzur haklarının istisnadan yararlanacağı açıkça belirtilmiştir. Engelli indiriminden yararlanacaklar için de ilave açıklama eklenmiştir.<br />
<br />
<br />
Tebliğ son halini alıp yayımlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.<br />
<br />
<br />
Tebliğ taslağına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.<br />
<br />
<br />
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/gelir/gvktebtaslak319_07012022.pdf<br />
<br />
<br />
<strong>3- Varlık Barışından Yararlanma Süresi 6 Ay Uzatıldı. </strong><br />
<br />
<br />
7256 sayılı Yasa ile getirilen ve Varlık Barışı olarak bilinen Gelir Vergisi Kanunu&#39;nun Geçici 93&rsquo;üncü maddesinde yer alan başvuru süreleri 31 Aralık 2021 tarihinden 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre;<br />
<br />
<br />
-Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler çerçevesinde, Türkiye&rsquo;deki banka veya aracı kurumlara bildirilme süresi,<br />
<br />
<br />
<br />
-Bu varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılmasının son tarihi,<br />
<br />
<br />
-Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye&rsquo;de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, vergi dairelerine bildirilme süresi,<br />
<br />
<br />
30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.<br />
<br />
<br />
Söz konusu varlıkların Türkiye&rsquo;ye getirilmesi ya da sadece bildirimde bulunulması durumunda, herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir.<br />
<br />
<br />
<strong>4- Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2021 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %24,52&rsquo;dir</strong><br />
<br />
<br />
Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu&rsquo;nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi uyarınca sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan &ldquo;Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı&rdquo; dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50&rsquo;sinin (belli durumlarda oran artmaktadır), kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.<br />
<br />
<br />
1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ&rdquo; de, indirimde dikkate alınacak faiz oranının, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan &ldquo;Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları&rdquo;ndan &ldquo;Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)&rdquo; faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir.<br />
<br />
<br />
<br />
TCMB web sitesinde 2021 yılı için en son 31.12.2021 tarihinde yayınlanan bu oran %24,52 olup, bu oran üzerinden hesaplama yapılarak nakit sermaye artışı indirimi yapılacaktır.<br />
<br />
<br />
<br />
Buna göre özellikli durumlar hariç indirim yüzdesi (%24,52 * %50=) %12,26 olacaktır.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>5- 2022 Yılı Bordro Parametreleri.</strong><br />
<br />
<br />
2022 yılında uygulanacak olan bazı bordro parametreleri aşağıda listelenmiştir.</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td> </td>
			<td><strong>2022 Yılı Asgari Ücret</strong></td>
			<td> </td>
		</tr>
		<tr>
			<td> </td>
			<td>BRÜT (TL)</td>
			<td>NET (TL)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Asgari Ücret</td>
			<td>5.004,00</td>
			<td>4.253,40</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td> </td>
			<td><strong>2022 Yılı Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları</strong></td>
			<td> </td>
		</tr>
		<tr>
			<td> </td>
			<td>AYLIK SGK TABANI (TL)</td>
			<td>AYLIK SGK TAVANI (TL)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sgk Matrahı</td>
			<td>5.004,00</td>
			<td>37.530,00</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td> </td>
			<td>2022 Yılı Damga Vergisi Oranı</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Oran</td>
			<td>%0,759</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td> </td>
			<td><strong>2022 Yılı Engellilik İndirimi (TL)</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1. Derece</td>
			<td>2.000,00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2. Derece</td>
			<td>1.170,00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3. Derece</td>
			<td>500,00</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td> </td>
			<td><strong>2022 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Kıdem Tazminatı Tavanı</td>
			<td>10.596,74 TL</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td> </td>
			<td><strong>2022 Yılı Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı</td>
			<td>34,00 (KDV&#39;siz)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td> </td>
			<td>36,72 (KDV&#39;li)</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td> </td>
			<td><strong>2022 Yılı Gelir Vergisinden İstisna Yol Yardımı</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Gelir Vergisinden İstisna Yol Yardımı</td>
			<td>17,00</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><br />
<br />
<strong>Saygılarımızla,<br />
Hasan Zeki Süzen (YMM) &ndash; Ekrem Kayı (YMM)</strong></p>

Ö z et B ü l t e n

Tarih: 10.01.2022
Sayı : 2022/3Değerli Müşterimiz;


Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.


A. Konu Başlığı

1- Gelir İdaresi Başkanlığınca Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı.2- Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Güncellendi.


3- Varlık Barışından Yararlanma Süresi 6 Ay Uzatıldı.


4- Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2021 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %24,52’dir


5- 2022 Yılı Bordro Parametreleri.


B. Konu Özeti


1- Gelir İdaresi Başkanlığınca Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Kamuoyunun Görüşüne Açıldı.


Bilindiği üzere Aralık 2021 dönemi enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte enflasyon düzletmesi şartları oluşmuştur. Bu konuda 2022 yılı için bir erteleme yapılacağı beklentisi mevcut olup, TBMM’de yer alan kanun tasarısına ek yapılarak erteleme yapılacağı beklenmektedir.


Buna karşılık, Gelir İdaresi Başkanlığınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası gereğince, 2021 hesap dönemi ve düzeltme şartlarının devam etmesine bağlı olarak izleyen hesap dönemlerine (geçici vergi dönemleri dahil) ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasına göre yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır ve internet sayfasında yayımlamıştır.


Tebliğ son halini alıp yayımlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.


Tebliğ taslağına aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.


https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vuktaslak06012022.pdf


2- Gelir İdaresi Başkanlığınca 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı Güncellendi.22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı kamuoyunun görüşüne açılmış olup, taslak metinde gelen görüşler doğrultusunda değişiklik yapılarak 07.01.2022 tarihinde güncel taslak tebliğ yayımlanmıştır.


01.01.2022 tarihinden itibaren AGİ kaldırılmış olup, bunun yerine asgari ücrete kadar olan vergi hesaplanarak ücret üzerinden hesaplanan vergiden düşülecektir. Taslak tebliğ değişikliğinde huzur haklarının istisnadan yararlanacağı açıkça belirtilmiştir. Engelli indiriminden yararlanacaklar için de ilave açıklama eklenmiştir.


Tebliğ son halini alıp yayımlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.


Tebliğ taslağına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/gelir/gvktebtaslak319_07012022.pdf


3- Varlık Barışından Yararlanma Süresi 6 Ay Uzatıldı.


7256 sayılı Yasa ile getirilen ve Varlık Barışı olarak bilinen Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 93’üncü maddesinde yer alan başvuru süreleri 31 Aralık 2021 tarihinden 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre;


-Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler çerçevesinde, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilme süresi,-Bu varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılmasının son tarihi,


-Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, vergi dairelerine bildirilme süresi,


30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.


Söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ya da sadece bildirimde bulunulması durumunda, herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir.


4- Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2021 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %24,52’dir


Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi uyarınca sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin (belli durumlarda oran artmaktadır), kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.


1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ” de, indirimde dikkate alınacak faiz oranının, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir.TCMB web sitesinde 2021 yılı için en son 31.12.2021 tarihinde yayınlanan bu oran %24,52 olup, bu oran üzerinden hesaplama yapılarak nakit sermaye artışı indirimi yapılacaktır.Buna göre özellikli durumlar hariç indirim yüzdesi (%24,52 * %50=) %12,26 olacaktır.5- 2022 Yılı Bordro Parametreleri.


2022 yılında uygulanacak olan bazı bordro parametreleri aşağıda listelenmiştir.

2022 Yılı Asgari Ücret
BRÜT (TL) NET (TL)
Asgari Ücret 5.004,00 4.253,40

2022 Yılı Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları
AYLIK SGK TABANI (TL) AYLIK SGK TAVANI (TL)
Sgk Matrahı 5.004,00 37.530,00

2022 Yılı Damga Vergisi Oranı
Oran %0,759

2022 Yılı Engellilik İndirimi (TL)
1. Derece 2.000,00
2. Derece 1.170,00
3. Derece 500,00

2022 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı
Kıdem Tazminatı Tavanı 10.596,74 TL

2022 Yılı Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı
Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı 34,00 (KDV'siz)
36,72 (KDV'li)

2022 Yılı Gelir Vergisinden İstisna Yol Yardımı
Gelir Vergisinden İstisna Yol Yardımı 17,00Saygılarımızla,
Hasan Zeki Süzen (YMM) – Ekrem Kayı (YMM)

27 Ocak 2022