2021/2 Sayılı Özet Bülten

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 20px;">Ö z et B ü l t e n </span></strong></p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Tarih: 11.01.2021<br />
Sayı : 2021/2</strong></p>

<div style="text-align: justify;">
<p><strong>Değerli Müşterimiz; </strong><br />
<br />
<br />
<br />
Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.<br />
<br />
 </p>

<p><strong>A. Konu Başlığı:</strong><br />
<br />
 </p>

<p><strong>1-</strong> Kar Dağıtım Kısıtlaması 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Sona Ermiştir,<br />
<br />
 </p>

<p><strong>2-</strong> Yurt Dışında Ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı,<br />
<br />
 </p>

<p><strong>3-</strong> Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresi 05/02/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır,<br />
<br />
 </p>

<p><strong>4-</strong> Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 28.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır,<br />
<br />
 </p>

<p><strong>5- </strong>7261 Sayılı Kanun İle Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezalarında Değişiklik Yapılmış Ve Zorunlu Depozito Uygulaması 1 Ocak 2022 Tarihine Ertelenmiştir,<br />
<br />
 </p>

<p><strong>6- </strong>01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminat Tavanı Belirlenmiştir.<br />
<br />
<br />
Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.<br />
 </p>

<p><strong>B. Konu Özeti</strong><br />
<br />
<br />
<strong>1- Kar Dağıtım Kısıtlaması 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Sona Ermiştir,</strong><br />
<br />
<br />
TTK&rsquo;ya eklenen geçici maddeyle önce 30 Eylül 2020 tarihine kadar, daha sonra yetkiye istinaden Cumhurbaşkanı tarafından 31.12.2020 tarihine kadar uygulanan kar dağıtım kısıtlaması sona ermiştir.<br />
<br />
<br />
Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, geçmiş yıl karlarının, 2019 yılı karının, 2020 yılı karının dağıtılması konusunda herhangi bir kısıtlama kalmamıştır.<br />
<br />
<br />
<strong>2- Yurt Dışında Ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı,</strong><br />
<br />
<br />
7256 sayılı Kanun&rsquo;la getirilen yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkındaki düzenlemeye ilişkin olarak 28.11.2020 tarihli Resmi Gazete&rsquo;de 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayınlanmıştır.<br />
<br />
<br />
Söz konusu düzenlemeyle;<br />
<br />
<br />
&bull; Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,<br />
<br />
<br />
&bull; Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması,<br />
<br />
<br />
&bull; Bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilme, imkânı getirilmiştir.<br />
<br />
<br />
Gelir İdaresi Başkanlığınca, düzenleme ile getirilen imkânlara ilişkin açıklamaların yer aldığı Rehber hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.<br />
<br />
<br />
<a href="https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/varlik_barisi_rehberi.pdf"><font color="#0066cc">https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/varlik_barisi_rehberi.pdf</font></a><br />
<br />
<br />
<strong>3- Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresi 05/02/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır,</strong><br />
<br />
<br />
Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 08.01.2021 tarihinde yapılan duyuru ile 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını Başkanlık sistemine son yükleme tarihi 15/01/2021&rsquo;den 05/02/2021 tarihine uzatılmıştır.<br />
<br />
<br />
<strong>4- Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 28.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır,</strong><br />
<br />
<br />
5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında yapılabilmesine ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine 11 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sınırlı (11 Ekim 2021 tarihine kadar) olmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanına yetki verilmiştir. Bakanlık tarafından kendisine verilen yetki çerçevesinde; 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.<br />
<br />
<br />
Bakanlıkça yapılan yeni açıklama uyarınca, ilgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 60&rsquo;ını geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 60&rsquo;ını aşmamak şartıyla 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.<br />
<br />
<br />
<strong>5- 7261 Sayılı Kanun İle Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezalarında Değişiklik Yapılmış Ve Zorunlu Depozito Uygulaması 1 Ocak 2022 Tarihine Ertelenmiştir,</strong></p>

<p>30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete&rsquo;de yayımlanan 7261 Sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile GEKAP uygulaması ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.<br />
<br />
<br />
2872 Sayılı Çevre Kanunu&rsquo;nun 20&rsquo;nci maddesinin 1. fıkrasının (z) bendi yapılan değişiklikle, &lsquo;bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir&rsquo; hükmü, &lsquo;bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20&rsquo; si kadar idari para cezası olarak verilir.&rsquo; hükmü olarak değiştirilmiştir. Buna göre Kanun&rsquo;un yayım tarihi itibari ile geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere kesilecek idari para cezası ödenmeyen tutarın %20&rsquo;si ile sınırlandırılmıştır.<br />
<br />
<br />
Yapılan değişiklik ile 20&rsquo;nci maddesinin 1. fıkrasının (bb) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:<br />
<br />
<br />
&ldquo;Bu Kanunda geri kazanım katılım payına tabi olan ek (1) sayılı listede yer alan ürünlere yönelik olarak;<br />
<br />
<br />
1) Plastik poşetleri ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 TL, elektronik ortamda satış yapanlara ise 3.000 TL&rsquo;den 30.000 TL&rsquo;ye kadar,<br />
<br />
<br />
2) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 15.000 Türk lirası,<br />
<br />
<br />
3) Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara 1.500 TL, idari para cezası verilir&rdquo;<br />
<br />
<br />
7261 Sayılı Kanunla, 2872 Sayılı Çevre Kanunu&rsquo;nun 20&rsquo;nci maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki (ee) bendi eklenmiştir:<br />
<br />
<br />
&ldquo;ee) Ek 11 inci ve ek 12 nci maddelerde tanımlı depozito uygulamalarına yönelik Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak; 1) Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 TL, satış noktaları dâhil depozitolu ürünleri kullanıcılara/tüketicilere sunanlara ise faaliyet alanının her metrekaresi için 15,16 TL, 2) Depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlama yükümlülüğünü ve şartlarını yerine getirmeyen satış noktalarına satış alanının her metrekaresi için 100 TL, idari para cezası verilir.&rdquo;<br />
<br />
<br />
Çevre Kanunu&rsquo;nun Ek-12&rsquo;nci maddesine göre zorunlu depozito uygulamasına başlama tarihi değiştirilmiştir. Değişiklik sonrası ilgili madde hükmü şu şekildedir;<br />
<br />
<br />
&ldquo;Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar ve ürünler için depozito uygulamasını 1/1/2022 tarihinden itibaren zorunlu tutar&rdquo;.<br />
<br />
<br />
Değişiklik öncesinde zorunlu depozito sistemine geçiş tarihi 1/1/2021&rsquo;di. Değişiklik ile uygulama 1 yıl ertelenmiştir.<br />
<br />
<br />
<strong>6- 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminat Tavanı Belirlenmiştir,</strong><br />
<br />
<br />
Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 06.01.2021 tarihli Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:1 Genelgesi ile duyurulmuştur.<br />
<br />
<br />
Buna göre, 01.01.2021 &ndash; 30.06.2021 dönem aralığında geçerli olmak üzere 01.01.2021 tarihinden itibaren yeni kıdem tazminatı tavanı<strong> 7.638,96-TL </strong>olarak belirlenmiştir.<br />
<br />
<br />
<strong>Saygılarımızla,<br />
Hasan Zeki Süzen (YMM) &ndash; Ekrem Kayı (YMM)</strong></p>

<p> </p>
</div>

Ö z et B ü l t e n

Tarih: 11.01.2021
Sayı : 2021/2

Değerli Müşterimiz;Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

A. Konu Başlığı:

1- Kar Dağıtım Kısıtlaması 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Sona Ermiştir,

2- Yurt Dışında Ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı,

3- Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresi 05/02/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır,

4- Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 28.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır,

5- 7261 Sayılı Kanun İle Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezalarında Değişiklik Yapılmış Ve Zorunlu Depozito Uygulaması 1 Ocak 2022 Tarihine Ertelenmiştir,

6- 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminat Tavanı Belirlenmiştir.


Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.

B. Konu Özeti


1- Kar Dağıtım Kısıtlaması 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Sona Ermiştir,


TTK’ya eklenen geçici maddeyle önce 30 Eylül 2020 tarihine kadar, daha sonra yetkiye istinaden Cumhurbaşkanı tarafından 31.12.2020 tarihine kadar uygulanan kar dağıtım kısıtlaması sona ermiştir.


Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, geçmiş yıl karlarının, 2019 yılı karının, 2020 yılı karının dağıtılması konusunda herhangi bir kısıtlama kalmamıştır.


2- Yurt Dışında Ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı,


7256 sayılı Kanun’la getirilen yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkındaki düzenlemeye ilişkin olarak 28.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayınlanmıştır.


Söz konusu düzenlemeyle;


• Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,


• Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması,


• Bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilme, imkânı getirilmiştir.


Gelir İdaresi Başkanlığınca, düzenleme ile getirilen imkânlara ilişkin açıklamaların yer aldığı Rehber hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/varlik_barisi_rehberi.pdf


3- Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E defter Ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresi 05/02/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır,


Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan 08.01.2021 tarihinde yapılan duyuru ile 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarını Başkanlık sistemine son yükleme tarihi 15/01/2021’den 05/02/2021 tarihine uzatılmıştır.


4- Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 28.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır,


5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında yapılabilmesine ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine 11 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sınırlı (11 Ekim 2021 tarihine kadar) olmak üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanına yetki verilmiştir. Bakanlık tarafından kendisine verilen yetki çerçevesinde; 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.


Bakanlıkça yapılan yeni açıklama uyarınca, ilgili işletmelerde & merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının yüzde 60’ını geçmemek veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili Kanunlar kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 60’ını aşmamak şartıyla 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.


5- 7261 Sayılı Kanun İle Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezalarında Değişiklik Yapılmış Ve Zorunlu Depozito Uygulaması 1 Ocak 2022 Tarihine Ertelenmiştir,

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7261 Sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile GEKAP uygulaması ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.


2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin 1. fıkrasının (z) bendi yapılan değişiklikle, ‘bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir’ hükmü, ‘bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20’ si kadar idari para cezası olarak verilir.’ hükmü olarak değiştirilmiştir. Buna göre Kanun’un yayım tarihi itibari ile geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere kesilecek idari para cezası ödenmeyen tutarın %20’si ile sınırlandırılmıştır.


Yapılan değişiklik ile 20’nci maddesinin 1. fıkrasının (bb) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


“Bu Kanunda geri kazanım katılım payına tabi olan ek (1) sayılı listede yer alan ürünlere yönelik olarak;


1) Plastik poşetleri ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 TL, elektronik ortamda satış yapanlara ise 3.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar,


2) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 15.000 Türk lirası,


3) Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara 1.500 TL, idari para cezası verilir”


7261 Sayılı Kanunla, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki (ee) bendi eklenmiştir:


“ee) Ek 11 inci ve ek 12 nci maddelerde tanımlı depozito uygulamalarına yönelik Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak; 1) Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 TL, satış noktaları dâhil depozitolu ürünleri kullanıcılara/tüketicilere sunanlara ise faaliyet alanının her metrekaresi için 15,16 TL, 2) Depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlama yükümlülüğünü ve şartlarını yerine getirmeyen satış noktalarına satış alanının her metrekaresi için 100 TL, idari para cezası verilir.”


Çevre Kanunu’nun Ek-12’nci maddesine göre zorunlu depozito uygulamasına başlama tarihi değiştirilmiştir. Değişiklik sonrası ilgili madde hükmü şu şekildedir;


“Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar ve ürünler için depozito uygulamasını 1/1/2022 tarihinden itibaren zorunlu tutar”.


Değişiklik öncesinde zorunlu depozito sistemine geçiş tarihi 1/1/2021’di. Değişiklik ile uygulama 1 yıl ertelenmiştir.


6- 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminat Tavanı Belirlenmiştir,


Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 06.01.2021 tarihli Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:1 Genelgesi ile duyurulmuştur.


Buna göre, 01.01.2021 – 30.06.2021 dönem aralığında geçerli olmak üzere 01.01.2021 tarihinden itibaren yeni kıdem tazminatı tavanı 7.638,96-TL olarak belirlenmiştir.


Saygılarımızla,
Hasan Zeki Süzen (YMM) – Ekrem Kayı (YMM)

15 Ocak 2021