Bültenler

Özet Bülten 2018-100__7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi ve Sigorta Prim Borçlarını Yapılandıran Ancak Süresinde Ödeme Yapamayıp Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybeden Borçlulara Yeni Bir İmkan Verilmiştir.
Özet Bülten 2018-99__Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan "102 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Önemli Duyuru Yapılmıştır
Özet Bülten 2018-98__Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Altı Puanlık Sigorta Prim Teşvikinin Uzatılması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.
Özet Bülten 2018-97__Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Özet Bülten 2018-96__2019 Yılından İtibaren Gazete ve Dergi ile Elektronik Kitap(E-Kitap) ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışı %18 Oranında KDV’ye tabi Olacaktır
Özet Bülten 2018-95__2019 Yılı Defter Tasdikleri
Özet Bülten 2018-94__Çevre Kanun’unda Yapılan Değişiklikle Bazı Ürünler ile Ambalajlı Ürünlerden Geri Kazanım Katılım Payı Alınacaktır
Özet Bülten 2018-94 Ek Tablo__Geri Kazanım Katılım Payı Listesi
Özet Bülten 2018-93__Eşantiyon Ürünlerin Üzerindeki Reklamların İlan ve Reklam Vergisi
Özet Bülten 2018-92__Varlık Barışında Süreler 6 Ay Uzatılmıştır.
Özet Bülten 2018-91__2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak İlan Edilmiştir. (30.11.1028 tarih ve 30611 sayılı R.G. VUK G.T. Sıra No:503)
Özet Bülten 2018-90__5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ay İçinde Rapor, Mazeret İzni, Ücretsiz İzin Kullanılması Halinde Hafta Sonu ve Genel Tatillere İsabet Eden Ücretlerin Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinden Yararlanıp Yararlanamayacağı
Özet Bülten 2018-89__Dövizli Sözleşmelerin Türk Parasına Uyarlanmasında Damga Vergisi Uygulaması
Özet Bülten 2018-88__Varlık Barışından Yararlanmak İsteyenlerin Kasım Ayı Sonuna Kadar Yapmaları Gereken İşlemler
Özet Bülten 2018-87__Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. (Elektrik enerjisi üretim yatırımcılarında tamamlama vizesi, No:2018/4)
Özet Bülten 2018-86__Şirketlerin Avukatlara Ödemiş Olduğu Yol, Konaklama vb. Masraflar İçin Stopaj Yapılıp Yapılmayacağı
Özet Bülten 2018-85__Konut ve İşyeri Satışlarına İlişkin Geçici İndirimli Tapu Harcı Uygulaması 2018 Yılı Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Özet Bülten 2018-85__EK 1- 2-3 Sayılı Cetvel

Özet Bülten 2018-85__EK 4-5 Sayılı Cetvel
Özet Bülten 2018-84__İmar Barışında Başvuru Süresi 31.12.2018 Tarihine Uzatılmıştır.
Özet Bülten 2018-83__Elektronik Defter Genel Tebliğinde(Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları Güncellenmiştir
Özet Bülten 2018-82__Satılan Malın İade Edilmesi, Başka Bir Mal ile Değiştirilmesi, Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi
Özet Bülten 2018-81__KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır (10.10.2018 Tarih ve 30561 sayılı R.G.)
Özet Bülten 2018-80__2018 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği
Özet Bülten 2018-79__Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (DÖVİZLİ İŞLEMLER) (2008-32/34) Değişiklik Yapılmıştır.

Özet Bülten 2018-79__Ek Duyuru
Özet Bülten 2018-78__Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu İtibariyle Uygulanacak Kurlar(30.09.2018)

Özet Bülten 2018-77__Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Dövizli İşlem Talepleri Hakkında Genel Yazı Yayımlanmıştır


Özet Bülten 2018-76__Gelir İdaresi Başkanlığı, Defter Beyan Sistemindeki Muhtasar ve Muhtasar Prim Hizmet Beyannamelerinde Değişiklik Duyusunda Bulunmuştur.


Özet Bülten 2018-75__Yeni Ekonomi Programı (YEP) olarak nitelendirilen Orta Vadeli Program (2019-2021) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2018-74__Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Taşınmazların Yeniden Değerleme Süresi 30 Eylül 2018’de Sona Erecektir.


Özet Bülten 2018-73__Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin T.C. Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.


Özet Bülten 2018-72__6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Özet Bülten 2018-71__Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Fiyat ve Ödeme Şekli Belirlenemeyeceğini ve Yürürlükteki Sözleşmelerdeki Döviz Cinsinden Olan Bedellerin TL Olarak Yeniden Tespitini Öngören Karar Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2018-70__Yurt içi ve Yurt Dışından Döviz Kredilerine Sınırlama Getirilmiştir.


Özet Bülten 2018-69__Arsa karşılığında konut veya işyeri tesliminde 7104 sayılı Kanun ile gelinen yeni durum


Özet Bülten 2018-68__İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu Getiren 2018-32/48 No’lu Tebliğ Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2018-67__Vadeli Türk Lirası Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplarından Elde Edilen Faiz Gelirlerine Uygulanan Stopaj Oranları Geçici Süreyle Değiştirilmiştir.


Özet Bülten 2018-66__7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun bazı hükümleri 27.08.2018 tarihinde sona ermiştir


Özet Bülten 2018-65__Örtülü Kazanç Kapsamında Hesaplanan KDV’nin İndirilmesinde Yasak Olup Olmadığı Konusunda Getirilen Yeni Yasa Hükmü ve Son Durum


Özet Bülten 2018-64__KDV İndirim ve İade Hakkının Korunması Açısından İşlemin Gerçekliğinin İspat Edilmesi ve Bu Kapsamda İzaha Davet Uygulaması


Özet Bülten 2018-63__Yurtiçi ve Yurt Dışından Kullanılan Döviz Kredilerine İlişkin Sınırlamalardaki Son Durum


Özet Bülten 2018-62__Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Özet Bülten 2018-62__Ek 23 Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi


Özet Bülten 2018-61 SGK, E-Bildirgede Son Üç Gün Kontrolü Hakkında Genel Yazı Yayımlamıştır.

Özet Bülten 2018-61__EK-2F Mahsup Dilekçesi-Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Yaptıkları Mahsuben Ödeme Taleplerinden Vazgeçenler İçin

Özet Bülten 2018-61__E-bildirgede son üç gün kontrolü_Genel Yazı


Özet Bülten 2018-60__Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Özet Bülten 2018-60__EK-21 KDV Madde 6-2-a


Özet Bülten 2018-59__Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Özet Bülten 2018-59__EK-18 KDV stok beyannamesi

Özet Bülten 2018-59__EK-19 KDV kayıtlarda yer almayan emia v.b. envanter listesi

Özet Bülten 2018-59__EK-20 ÖTV beyannamesi kayıtlarda yer almayan emtia vb


Özet Bülten 2018-58__İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonraki Aylarda Yüklenilen KDV’lerin İade İmkanı ve Usulü


Özet Bülten 2018-57__KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Seri No:19 Tebliğ 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Özet Bülten 2018-57__Ek KDV İstisna Belgesi


Özet Bülten 2018-56__Gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Seri No:304 Gelir Vergisi Genel Tebliği 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Özet Bülten 2018-56__Ek Tablo


Özet Bülten 2018-55__Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Sıra No:500 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Özet Bülten 2018-55__Ek Tablolar


Özet Bülten 2018-54__2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Oranı %8,69(yüzde sekiz virgül altmış dokuz) Olarak Uygulanacaktır.


Özet Bülten 2018-53__29.06.2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı % 9,75’ten, % 19,50’ye Çıkarılmıştır


Özet Bülten 2018-52__Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı


Özet Bülten 2018-51__Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 saylı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) 04.07.2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2018-51__Ek Varlık Barışı


Özet Bülten 2018-50__Yatırım Teşvik Kararnamesinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.


Özet Bülten 2018-49__Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 1 Temmuz 2018 Tarihinde Yürürlüğe Girmesi Hakkında 2018/11790 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2018-48__2016 ve 2017 yıllarında işverenlere verilen ve 2018 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları


Özet Bülten 2018-47__Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Kriteri Değiştirilmiştir


Özet Bülten 2018-46__5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. (20.06.2018 tarih ve 30454 sayılı R.G.)


Özet Bülten 2018-45__Hizmet Erbabına Hizmet Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Yapılan Ödemeler ve Yardımların Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2018-44__7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan bazı değişiklikler(25.05.2018 tarih ve 30341 sayılı R.G.)


Özet Bülten 2018-43__GİB Tarafından 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin İç Genelge Yayımlanmıştır. (Seri No:2018/1)


Özet Bülten 2018-42__KDV Uygulama Genel Tebliğinde meydana gelen gelişmeler (05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı R.G. G.T. 18)

Özet Bülten 2018-42__Makine Teçhizat Listesi
Özet Bülten 2018-41__İmar Barışı

Özet Bülten 2018-40__Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama İşlemleri YMM Raporu ile Yapılabilecektir.


Özet Bülten 2018-39__Kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki amme alacaklarına ilişkin hükümler

Özet Bülten 2018-39__Ek Tablo
Özet Bülten 2018-38__Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi
Özet Bülten 2018-37__Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanmaya İlişkin 2018/17 sayılı Genelge Yayımlanmıştır.
Özet Bülten 2018-36__2019 Yılı Sonuna Kadar İmalatta, Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere veya Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Satın Alınan Yeni Makine-Teçhizatta Amortisman Sürelerinin Yarıya İndirilmesine Yönelik Düzenleme

Özet Bülten 2018-36__Ek Makine ve Teçhizat Listesi
Özet Bülten 2018-35__Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 saylı Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır
Özet Bülten 2018-34__İşletme kayıtlarının(emtia, makine, demirbaş, teçhizat, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar tutarlarının) düzeltilmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı Genel Tebliğ(seri no:1) ise 26.05.2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2018-34__Ek Beyanname Ekleri
Özet Bülten 2018-33__İnceleme ve tarhiyat safhasındaki düzenlemelerin yer aldığı Genel Tebliğ(seri no:1) ise 26.05.2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2018-32__Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2018-31__Matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Genel Tebliğ (seri no:1) yayımlanmış olup özetle bilgilerinize sunuyoruz. (25 Mayıs 2018 tarih ve 30432 sayılı R.G. Mükerrer)

Özet Bülten 2018-31__EkTablo Ekleri


Özet Bülten 2018-30__Taşınmazların Yeniden Değerlenmesine İlişkin Düzenlemeler


Özet Bülten 2018-29__Geriye Yönelik Prim Teşviklerinden Yararlanmaya İlişkin SGK Tarafından Duyuru Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2018-28__Yabancı Sermayeli Şirketlerin ve İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülüğü


Özet Bülten 2018-27__% 18 KDV Oranına Tabi Konutlar İçin 31.10.2018 Tarihine Kadar % 8 Oranda KDV Hesaplanacaktır.


Özet Bülten 2018-26__SGK Eksik Gün Belgelerinin Verilmesine İlişkin Genel Yazı ve Duyuru Yayımlamıştır.


Özet Bülten 2018-25__Uyumlu Mükelleflere % 5 Vergi İndirimi ile İlgili Özellikli Konular


Özet Bülten 2018-24__7104 Sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun” 06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2018-23__2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır


Özet Bülten 2018-22__7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı(2.mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır


Özet Bülten 2018-21__15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Kredisi Bulunan Firmalara Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Getirilmiştir.

Özet Bülten 2018-21__Ek 1

Özet Bülten 2018-21__Ek 2

Özet Bülten 2018-21__Ek 3

Özet Bülten 2018-21__Ek 4

Özet Bülten 2018-21__Ek 5

Özet Bülten 2018-21__Ek 6

Özet Bülten 2018-21__Ek 7


Özet Bülten 2018-20__Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Avantajlı Teciline İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (Seri:A No:10)


Özet Bülten 2018-19__7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. (15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı R.G.)


Özet Bülten 2018-18__ 7099 Sayılı Kanunla 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda ve Buna Bağlı Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmıştır. (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı R.G.)


Özet Bülten 2018-17__Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. (22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı R.G.)


Özet Bülten 2018-16__İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır.

Özet Bülten 2018-16__Ek İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi Kullanım Kılavuzu


Özet Bülten 2018-15__Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında 2018/11284 Sayılı Kararla, Vergi Borçlarının Tecili Daha Avantajlı Hale Getirilmiştir.


Özet Bülten 2018-14__E-Fatura ve E-Arşiv Uygulamalarında Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesi


Özet Bülten 2018-13__Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde 2017 Yılına İlişkin Oran % 17,06 Olarak Açıklanmıştır.


Özet Bülten 2018-12__Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ(seri no:17) 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2018-11__4857 Sayılı İş Kanununa Göre 2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Güncellenmiştir.

Özet Bülten 2018-11__Ek 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları


Özet Bülten 2018-10__Yatırımlarda “cazibe merkezi” sayılan illerimizde yapılacak yatırımlara ilişkin usul ve esaslar ile 15 milyon ABD Dolarının altında döviz kredisi kullanan işletmelerde döviz kredisi kullanım sınırlamasıyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.


Özet Bülten 2018-9__Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler (2017/11133 Sayılı B.K.K.)


Özet Bülten 2018-8__7061 Sayılı Kanun ile KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler


Özet Bülten 2018-7__Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Had ve Miktarlar


Özet Bülten 2018-6__2017/11175 Sayılı Karar ile 2018 Yılında Yapılan Yatırımlara Sağlanan İlave Teşvikler


Özet Bülten 2018-5__Kar Dağıtım Tablosu ile 7/A – 7/B Seçeneğine İlişkin Hadler


Özet Bülten 2018-4__7061 Sayılı Kanunla, 6183 Sayılı Tahsilat Kanununda Yapılan Düzenlemelere İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır.(Seri: A Sıra No:9 23.12.2017 tarih ve 30279 sayılı R.G)


Özet Bülten 2018-3__Vergiye uyumlu, bir diğer ifadeyle vergisini tam ve zamanında ödeyen mükellefler için vergi indirimi teşviki getirilmiştir.


Özet Bülten 2018-2__Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları


Özet Bülten 2018-1__Yeni yılla birlikte mevzuatımızda meydana gelen oran, had ve tutarlarla ilgili değişiklikleri özetle bilgilerinize sunuyoruz.