2020 Bültenler

2020-135__Pandemi Kapsamında Yapılan Vergisel Düzenlemeler
- Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Tarihi ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

-E-Defter Saklama Uygulaması Kapsamında İlk Yükleme İşlemi 15.01.2021 Tarihinde Yapılacaktır.

-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır.


2020-134__Reeskont Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

-01.01.2021'den İtibaren E Deftere Geçecek Mükelleflere İlişkin GİB Tarafından Duyuru Yapılmıştır.

-Ülke Bazlı Raporun Verilme Süresi Uzatılmıştır.


2020-133__Gelir İdaresi Başkanlığınca Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı

-Cumhurbaşkanınca Salgın Kapsamında Uzatılacağı Açıklanan Vergisel Düzenlemeler2020-132__2021 Yılı Defter Tasdikleri

-7256 Sayılı Kanundaki Varlık Barışı Düzenlemeleri

-Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

-Ar-Ge Merkezi Uzaktan Çalışma Oranı Değişimi

-Kısa Çalışma Ödeneği
2020-129__İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi Karar İle Mesai Saatleri Hakkında Değişiklik

-Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklards Uzaktan Çalışma Süresi 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

-7256 Sayılı Kabul Edilerek Cumhurbaşkanlığıma Sunuldu.


2020-128__İzmir İli İçin "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi ile Elektronik Defterlerin Oluşturulma/İmzalanma ve Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

-Kar Dağıtım Kısıtlamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.

-Kısa Çalışma Ödenedği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İsin Desteği Süresi Uzatılmıştır.


2020-127__Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerinin Belirlenmesine Yönelik 13.10.2020 Tarihi Bakanlık Duyurusu

-Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Uaktan Çalışma Süresi 31 Ekim 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı

-2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği

-SGK, Disipli Kurulu Kararı ile Fesih İşten Ayrılış Kodu Değişimi

-İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi.


2020-126__Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Uygulanacak Kurlar

-Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 09.10.2020 Tarihinde E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Yayımlanmıştır.

-Cazibe Merkezler Programının Uygulanmasına İlişkin Kararda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

-Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Mükelleflerin Tespiti, Mükellefiyet Kaydının Re'sen Terkini, Teminat Verilerek Mükellefiyetlerinin Yeniden Tesisi Hakkında 520 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği

- İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

-Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.

-Yatırım teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirilme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2020/1)

2020-125__Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 11.10.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

-Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranının geçici olarak %1'e indirilmesinden Kaynaklanan Sorunlar

-6802 Sayılı Gider vergileri Kanunu'nun 33. maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi nispetlerinin değiştirilmesine ilikin Cumhurbaşkanı Kararı2020-121__Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV Oranlarının Düşürülmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

-Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde KDV Oranının Düşürülmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

-Binek Otomobillerin ÖTV Oranlarının Artırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

-Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması2020-119_Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 07.08.2020 Tarihinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

-
Bankacılık Kanunu Uyarınca Finansal Kuruluş Faaliyeti Kabul Edilen Faaliyetlerden En Az Birini Yapan Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyı Satışlarında BSMV Oranı "Sıfır" Olarak Belirlenmiştir.

2020-119_Ek Duyuru


2020-118__Kobi Finansman Destek Programı

-
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır.

Sermaye Hareketleri Genelgesi


2020-117__S.G.K Tarafından 05.08.2020 Tarihinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.

-
S.G.K. Yurt Dışında Sağlık Uygulamaları Hakkında Genel Yazı Yayımlamıştır.

-Anayasa Mahkemesi, Hakkında Düzenlenen Rapora Dayanak Teşkil Edeb Vergi Tekniği Raporunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesini Anayasaya Aykırılık Olarak Değerlendirmemiştir.

Ek_Duyuru

Ek_Yurtdışı Sağlık Uygulamaları


2020-116__Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Süre Uzatımı

-
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Yabancı Ülkede Bulunan İmzaya Yetkili Kişilerin Hazırlayacakları İmza Beyanları ile İlgili Değişiklik Yapılmıştır.2020-114__Bazı Mal ve Hizmetlerde KDV Oranları 31.12.2020 Tarhine Kadar Geçici Bir Süreyle İndirilmiştir. (2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)


-Kira Ödemelerinde Stopaj Oranı %20'den %10'a Düşürülmüştür. (2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 Tarihine Kadar)


2020-113_7552 Sayılı Kanun ile İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yönünden Yapılan Düzenlemeler

-
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Çalışan Personelin 31 Ağustos 2020 Tarihine Kadar Uzaktan (Evden) Çalışmalarına İlişkin Düzenlemeler

-S.G.K. 2019/16 Sayılı Genelgede Tereddüt Edilen Hususlara İlişkin Genel Yazı Yayımladı.


2020-112_509 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ TASLAĞI ile Yapılması Öngörülen Değişiklikler

-
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır.

2020-112_Ek Gekap Usul ve Esaslar2020-111__2020 Yılı Adli Tatili

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:509) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ TASLAĞI Hazırlanmıştır.
2020-108__01.07.2020 Tarihinden Geçerli Olan Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır. (7.117,17)

-Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Mükellefiyeti Hakkındaki Son Gelişmeler ve Bakanlık Tarafından Belirlenen Usul ve Esaslar2020-107__30.06.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar

-50'den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurma Yükümlülüğü 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Zorunlu Hale Gelmiştir.2020-106__SGK 2020/21 Sayılı Genelge Yayımlanmıştır.

-Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoparklarda Çalışan Personelin 31 Temmuz 2020 Tarihine Kadar Uzaktan (Evden) Çalışmalarına İlişkin Düzenlemeler2020-105__Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Bir Ay Uzatılmıştır.

-Kısa Çalışma Fesih Yasağı Bir Ay Uzatılmıştır.
2020-103__Kişisel Verilerle İlgili Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü Süreleri Uzatılmıştır.

-T.C.M.B. Tarafından Haftalık Veri Formuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Yayımlanmıştır.


2020-102__Yevmiye Defteri Kapanış Onayı Haziran Ayı içinde Yaptırılmalıdır.

-Merkez Bankası İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır.

-SGK, 2020/20 Sayılı İşveren İşlemleri Genelgesi Yayımlamıştır.

2020-102__Ek-İşveren İşlemleri Genelgesi


2020-101__Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %13,75'den %10'a Düşürülmüştür.

-Gelir İdaresi Başkanlığı İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimleriyle İlgili Broşür Yayınlamıştır.2020-99__SGK, Hizmet Çakışması Nedeniyle Ortalamadan Az Bildirim Yapılmış Olması Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Genel Yazı Yayımlanmıştır.

-Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kaldırılan 65 Yaş ve Üstünde Olan Gerçek Kişi İşveren ve Sigortalılara Ait Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödenmesi Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.


2020-98__Serbest (Döviz) Fonlarının Portföy Kazançları Üzerinden Yapılan Stopaj Oranı %0'dan %15'e Çıkarılmıştır.

-Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan (Evden) Çalışmalarına İzin Veren Son Düzenlemeler


2020-95__Ek_Kısıtlama Getirilen Binek Otomobillerin Amortisman Giderlerine İlişkin Açıklamalar

-01.06.2020 Tarih ve 2020/95 Sayılı Özet Bülten Sayfa:6 Örnek (A)


2020-97__G.İ.B. Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde OLan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

-Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma veya Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek Aylık Prim Hizmet Beyannamelerinin Kuruma Gönderilmes Süresi 30.06.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.


2020-96__GİB tarafından "İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayımlanmıştır.

-Hatalı Teşvik Kayıtları İçin Yapılacak Düzeltme İşlemleri 2021/Ocak Dönemine Uzatılmıştır.
2020-93__Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndiriminin Uygulanmasıyla İlgili 301 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğinde Değişiklik Yapan 312 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır.

-311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler" İlişkin Düzenlemeler


2020-92__Vergi Levhalarının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Çıktısının Alınması

-Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlemeler (GV Genel Tebliği Seri No:311)


2020-91_Kambiyo Muameleleri Vergisinin Oranı Binde 2'den 1'e çıkarılmış, Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Satış İşlemleri "Kambiyo İşlemi" Olarak Değerlendirilmiştir.

-Finansman Bonolarından ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Bir Yıldan Kısa Vadeli Sertifikalarından Sağlanan Gelirler ile Bunların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlarda Stopaj Oranı %10'dan %15'e Yükseltilmiştir.2020-89__Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinin Rapor Verme Süresi Uzatılmıştır

-
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (Teydep) Tarafından Yenilik Destek Programı Kapsamında Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin Kobi Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020-1) Yayımladı.2020-87__2020 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği

-E-Defter ve Berat Saklama İşlemleri ile İlgili Olarak GİB Tarafından Yayımlanan E-Defter Saklama Kılavuzunda Güncelleme Yapılmıştır.
2020-84__2018 Mart Ayı ve Öncesine Ait SGK Teşviklerinden 31.05.2020 Tarihinden Sonra Faydalanılamayacaktır.

-Doğal ve Biyolojik Afetler Nedeniyle Yarım Kalan veya Tamamlanmayan Yatırımlara İlişkin Teçvik Belgelerine Uzatma İmkanı Getirilmiştir. (2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)


2020-83__SGK Covıd-19 İş Kazası Olarak Bildirimde Bulunulmayacaktır (Genelge 2012/12)

-05.05.2020 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile Geriye Dönük Prim Teşvik Hesabında Dikkate Alınan SGK'ya Yapılan Başvuru Tarihi Ölçütü Dava Açan İşverenler Yönünden İptal Edilmiştir.


2020-82__KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

-Yargıda ve Vergideki Durma Süresi 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.2020-80__KIsa Çalışma Ödeneği Banka PTT Ödeme Bilgileri Hakkında Bilgilendirme

-Kısa Çalışma Ödeneğinin Personele Fazla Ödenmesi Durumunda Yapılması Gereken Adımlar


2020-79__İmalat Sanayine Yönelik Yapılan Yatırım Harcamalarına Sağlanan İlave Desteklerin Süresi Uzatılmıştı.

-İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV iadelerine İlişkin Sınır 2020 Yılı İçin 17.300 TL Olarak Uygulanmaktadır. (29 Seri No.lu KDV Tebliği)

-2020 Yılında UYgulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları ile Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:64'te yer almaktadır.


2020-78__Emlak Vergisi Birinci Taksit Ödeme Süresi Başlamıştır.

-Mayıs ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar


2020-77__Kısa Çalışma Talepleriyle İlgili Değerlendirmeler

-Uzaktan Çalışmada Dikkat Edilecek Hususlar


2020-76__Kısa Çalışma Ödenedinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Bordro Hazırlanması

-Gelir İdaresi Başkanlığınca Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlanmıştır.


2020-75__Kısa Çalışma Süresinde Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Hakkı

-E-defter Oluşturma ve Beratlarının Yükleme Süreleri

-Kısa Çalışma Oranı Hesaplama Modülü ve Kullanım Kılavuzu

-Beyanname Türüne Göre Beyanname Takvimi (Ocak-Haziran)

-Yargı ve Vergi Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresi 15.06.2020 Tarihine Uzatılmıştır. (30.04.2020 tarih ve 31114 sayılı R.G.)

2020-75__Ek-1 Hesaplama Modülü

2020-75__Ek-2 Bildirim Kılavuzu

2020-75__Ek 3 E-defter Beratlarının Yükleme Sürelerine İlişkin Tablo

2020-75__Ek 4 Beyanname Türüne Göre Beyanname Takvimi


2020-74__7244 Sayılı Kanun Kapsamında Ecrimisil ve Satış Bedeli Ertelemesi ile İlgili Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

-7224 Sayılı Kanun'la Kar Payı Dağıtımına Getirilen Kısıtlama

-Türkiye'de Yerleşik Olmayanlara Getirilen Yabancı Para Cinsinden Bireysel Emeklilik Sigortası Yaptırma İmkanı


2020-73__Nisan Ayı Bordrolarında Kısa Çalışma Ödeneği Yönünden Dikkat Edilecek Hususlar

-Türkiye İş Kurumu Tarafından Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlanmıştır.


2020-72__Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

-2020/ Şubat ve 2020 Mart Dönemine ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.

-Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Hakkında Sıkça Sorulan Sorular


2020-71__Ücretsiz İzne Çıkarılan Personeller İçin 28-Pandemi Ücretsiz İzin Kodu Sisteme Tanımlandı.

Kar Dağıtım Kısıtlaması ile İlgili Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Duyuru Yayınlanmıştır.


2020-70__30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.

-T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yıllık İŞletme Cetveli Verilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemlerine Dair Duyuru Yayımlanmıştır.


2020-69__7244 Sayılı Kanunla Evde Çalışan Ar-Ge ve Tasarım Personeli İçin Yapılan Düzenleme

-7244 Sayılı Kanunla Getirilen Kar Dağıtım Kısıtlaması (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Eklenen Geçici 13. Madde)


2020-68__4 No'lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği Taslağı Yayımlanmıştır.

-Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayat Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır. (17.04.2020 Tarih ve 31102 Sayılı R.G.)


2020-67__GİB Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Hazırlanmıştır.

-Covıd-19 Tedavisinde Kullanılan Malzeme ve Ekipmanlardan Tüm Kişilerin Yararlanacağına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.

-Covıd-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (TASLAK) Çalışma Mevzuatına Etkileri.


2020-66__Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri Süre Uzatımı

-Dernek Beyannameleri ile Diğer Bildirimlerin Verilme Süreleri Uzatılmıştır.2020-64__Pandemi Vakalarının Tanı ve Tedavi Hizmetleri Acil Hal Kapsamına Alınmıştır.

-Corona Virise Karşı Oluşturulan Torba Yasa TASARISI ile işten çıkarmanın üç ay süreyle yasaklanması ve Ücretsiz izne çıkarılan işçiye Ücret Desteği Verilmesi


2020-63__Vergi Dairesi İşlem ve Süreçleri 30.04.2020 Tarihine Kadar Durmuştur. (7226 Sayılı Kanun Geçici Md:1, 2020/2 Seri No'lu Uygulama İç Genelgesi

-
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınına Karşı İşyerlerinde Etkin Mücadele İçin Alınması Gerekli Tedbirler ile İlgili Bilgilendirme Yazısı ve Beilgilendirme Afişleri Yayımlanmıştır.2020-61__Yarım Ücret Ödenmesini Gerektiren Hallerde Sigorta Bildirimleri

-Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Covid-19 Salgınının Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesine ve 10 Mart 2020 veya Sonrasında Sona Eren veya Erecek Bazı Süreli Yükümlülüklere İlişkin Sürelerin 3 Ay Uzatılmasına Karar Verilmiştir.

-SGK Eksik Gün Nedenlerine 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler Kodu Eklenmiştir.

-Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2020) İtibariyle Uygulanacak Kurlar.2020-59__04.04.2020 Tarih ve 2020/58 Sayılı Özet Bültenimizde Düzeltme Yapılmıştır.

-
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Tarafından "İcra İflas Kanunu 330. Madde Gereğince Maaş Hacizleri " Konusunda Görüş Yazısı Yayımlanmıştır.

-İçişleri Bakanlığınca Getirilen Yeni Kısıtlamalar

Özet Bülten 2020-59_Ek İcra Kesintileri

Özet Bülten 2020-59_Ek İçişleri Bakanlığı Genelgesi


2020-58__Cumhurbaşkanınca Başlatılan "Bizbize Yeteriz Türkiyem" Bağış Kampanyasına Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi

-Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanılan Sürenin İşsizlik Ödeneği Süresinden Düşülmesi
2020-56__İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Süreleri Uzatılmıştır.


- Gelir İdaresi Başkanlığınca 01.04.2020 Tarihli Duyurular Yayınlanmış Olup, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi güncellenmiştir.


2020-55__7226 Sayılı Kanunu Mücbir Sebep ile İlgili Bazı Düzenlemeler

-Gelir İdaresi Başkanlığı Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamını Genişletmiştir.


2020-54__Corona Virüs Salgınının Sözleşmelerin İfasına Etkisi

-İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili Üç Aylık Süre Yetmediği Taktirde Ek Süre İçin Başvuruda Bulunulması Gerekmektedir. Mücbir Sebep Hali Bu Gereği Ortadan Kaldırmamaktadır.


2020-53__Gelir İdaresi Başkanlığı E-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatımı Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.

-7226 Sayılı Kanun'la Karşılıksız Çek, Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır.

Özet Bülten 2020-53_Ek_E-Defter Berat Yükleme Süreleri


2020-52__Mükellefler Mücbir Sebep Halinden Yararlanabilme Durumunu İnteraktif Vergi Dairesinde Sorgulayabilirler

-Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formlarında 27.03.2020 Tarihi İtabiryle Bazı Değişikliklerin Yapılması

-Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler Mücbir Sebep Süresi Boyunca Kısmi KDV Tevkifatı Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Yapmayacaklardır.

-7226 Sayılı Kanun'la 24.03.2020 Tarihine Kadar Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu İşleyip de Mahkum Olanların Cezaların İnfazı Durdurulmuştur.


2020-51__7226 Sayılı Kanun'la 01.03.2020 Tarihinden 30.06.2020 Tarihine Kadar İşleyecek İşyeri Kira Bedelinin Ödenmemesinin Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Sebebi Oluşturmayacağı Hükme Bağlanmıştır.

-7226 Sayılı Kanun ile İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

-Koronavirüs Salgını Sebebiyle Vergi Dairelerine Verilmesi Gereken YMM Tasdik Raporlarının Verilme Süreleri Uzatılmıştır.


2020-50__Koranavirüs Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Etkilenen Mükellefler için Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir. (518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

-7226 Sayılı Kanun'la Yargıda Süreler 30.04.2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Durdurulmuştur.

-7226 Sayılı Kanun'la Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi 01.01.2021'e Ertelenmiştir.

Özet Bülten 2020-50_ Ek_Mücbir Sebep Takvimi


2020-49__KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Form "Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturma, İmzalanma ve Yükleme Süreleri Uzatılmıştır.

-1 No.lu GEKAP Beyannamesi Genel Tebliğinde Muhtelif Değişiklikler Yapılmış, 2020 Yılı İçin 6 Aylık, İzleyen Yıllar İçin 3 Aylık Beyan Dönemi Esasına Geçilmiştir.

-Covıd-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlanmıştır.

-Hava Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV oranı 01.04.2020-30.06.2020 Tarihleri Arasında Geçici Olarak %1 Uygulanacaktır. (2278 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
2020-47__İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.

-
Tübitak Projelerinin (Ardeb, Teydeb ve Bideb) Rapor Gönderim Tarihleri Üç Ay Ertelenmiştir.

- Gelir İadesi Başkanlığınca Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklamada Bulunulmuştur.

2020-43__Teknopark Şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personele Evde Çalışma İmkanı Getirilmiştir.


- S.G.K’dan Talep Edilen Borcu Yoktur Yazısı ve İlişiksizlik Yazılarına İlişkin “Borç Sorgusu” Konulu 2020/5 sayılı SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.


2020-42__Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesi,

- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 01-31 Mart Tarihleri Arasında Verilmesi Gerekmektedir.

- Şubat Ayında SGK Prim Gün Sayısı Bildirimi,


2020-41__T.T.K Göre A.Ş’lerde Her Yıl Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapılmalıdır.

- OECD BEPS Eylem Planları 8-10 Çerçevesinde Finansal İşlemlerde Transfer Fiyatlandırılması Rehberinin Final Hali Yayımlanmıştır.


2020-40__1. Sanayicilere Özel Tüketim Vergisi (ÖYV) İadesinde ve Gümrük İdaresine Verilen Teminat Mektuplarının Çözümünde Kullanılmak Üzere Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması Getirilmiştir.

- Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek Aylık Prim Hizmet Beyannamelerinin (APHB) S.G.K’ya Gönderilme Süresine Sınır Getirilmesi,


2020-39__Bazı Teslimlere İlişkin KDV Tevkifatı Oranları Değiştirilmiştir.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Ödemelerde Aranan “Borcu Yoktur” Yazısı İçin Belirlenen Ödeme ve Azami Borç Tutarı 2.000 TL’den 5.000 TL’ye Çıkarılmıştır.


2020-38__Mesken Kirasının Başka Bir Kişi Tarafından Banka Hesabına Gönderilip Gönderilemeyeceği


-2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yeni Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Yükümlülükleri Getirilmiştir


Özet Bülten 2020-38_Ek Tablo


2020-37__Değerli Konut Vergisinde 7221 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler Sonrası Son Durum,

- Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’lerin Yeni Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC’ler Haline Dönüştürülmesine Dair “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ” Taslağının Güncel Hali Yayınlanmıştır.


Özet Bülten 2020-37_ Ek Tablo


2020-36__Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:517) Yayımlanmıştır.

-Ortakları Aynı Olan Şirketlerde Çalışan Personelin İşveren Değişikliğinde Ücret Gelirinin Vergilendirilmesi,


2020-35__7221 Sayılı Kanun'la "Değer Artış Payı" İhdas Edilmiştir.

-Dil Eğitimi Alan Personelin Kurs Ücretinin Şİrket Tarafından Karşılanması2020-33__2020 Yılı Aylık ve Yıllık Engellilik İndirimi Tutarları ve Engellilik Vergi Avantajı

-Elazığ'da Meydana Gelen Depremden Zarar Gören Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Başlatılmış olup, Bu Kampanya İçin Açılacak Hesaplara Bağışların Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilmesi Mümkündür.


2020-32__Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (Seri No:30)

-İş Akdi Feshedilen İşçiye Arabuluculuk Müessesinden Yararlanılması Sonucunda Ödenen Tutarlardan Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı,


2020-31__Değerli Konut Vergisine İlişkin Son Gelişmeler

-Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.2020-29__Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi 01.03.2020 Tarihine Uzatılmıştır.

-GİB, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Başlıklı Duyuru Yayınlamıştır. (05.02.2020)
2020-26__Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tahakkuk ve Ödeme Dönemi

-E-İrsaliye Uygulamasında Bulunan Mükelleflere Tüm İrsaliyelerini E-İrsaliye Sistemi Üzerinden Yapma Zorunluluğu Getirilmiştir.


2020-25__Kiralamaya Konu Ürünün Satışında Yeniden Sevk İrsaliyesi Düzenlenip Düzenlenmeyeceği

-SGK Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarları 2020/2 Sayılı Genelgeyle Yayımlamıştır.

Özet Bülten 2020-25_SGK 2020-2 genelge


2020-24__Bankacılık Sisteminin Gelişmediği Ülkelerden Yapılan Alımlara İlişkin Tevsik Zorunluluğu

-T.C Devleti ile Vatandaşlık Bağı Bulunmayan Kişilerin Taraf Oldukları Kiralama İşlemlerinde Döviz Cinsinden Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirinin Değerlemesi


2020-23__Kur Farkında KDV Uygulaması

-OSB Kanunu Kapsamındaki Fabrika Binaları Cins Tashihi Yapılmadığı Sürece Amortismana Konu Edilemez.
2020-20__31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (VUK Genel Tebliği Sıra No:516)

-4857 Sayılı İş Kanuna Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları,

-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları,

Özet Bülten 2020-20_516_VUK_Teb_Ek


Özet Bülten 2020-20_Ek 4857 Sayılı Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para cezaları


Özet Bülten 2020-20_Ek İdari Para cezaları


2020-19__Gelir İdaresi Başkanlığı E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

-Gelir İdaresi Başkanlığı E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

-Çevre Kanunu ile Belirlenen Bazı Ürünler ile Bu Ürünlerden Olmasa Bile Ürettiği/İthal Ettiği Ürünleri Ambalajlı Olarak Piyasaya Sürenlere Getirilen Geri Kazanım Payı Mükellefiyeti.

2020-19_Ek Liste


2020-18__Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar T.C Merkez Bankasınca 30.01.2020 Tarihinden İtibaren 2.225 TL Olarak Belirlenmiştir

-Gelir İdaresi Başkanlığı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilmesinde “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" Sözleşmeleriyle İlgili Duyuru Yayınlamıştır.

-2020 Yılı İtibariyle Geçerli Olan Sosyal Güvenlik Kanunu İdari Para Cezaları,


2020-17__Binek Araçlara Getirilen Kısıtlamalarda Binek Araç Nedir?

-Elektronik İrsaliyede(e-irsaliye) SON DURUM VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


2020-16__Kar Dağıtım Tablosu ile 7/A-7/B Seçeneğine İlişkin Hadler

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:509) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:515) Yayımlanmıştır. (10.01.2020 tarih ve 31004 sayılı R.G.)


2020-15__YMM’lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir

-Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM’lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler


2020-14__2019 Yılı Sonunda Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği

-Ücret Gizliliğinin Korunması Amacıyla Mevcut E-Beyanname Şifresinden Ayrı Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Alınması Suretiyle Sadece Hizmet Erbabına Ödenen Ücretlere İlişkin Yeni Oluşturulan 1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilebilecektir. (VUK Sirküleri No:122)

-İhbar Tazminatlarında Vergi Kesintisi,


2020-13__Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

-Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

-Eşantiyon Ürünlerde İlan ve Reklam Vergisi

2020-13__Ek-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği


2020-12__Binek Otomobillerin Kira Bedelleri, Kullanım Giderleri ile Amortismanlarına Getirilen Kısıtlamalar


-Prim Borcu Bulunan 4/b (Bağ-Kur) Genel Sağlık Sigortalıları, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ile Üniversite Hastanelerinden 31.12.2020 Tarihine Kadar Yararlanabileceklerdir. (2040 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

-SGK Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ortak Alınması Konusunda Duyuru Yayınlanmıştır.


2020-11__2020 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları ile Damga Vergisi Azami Tutarı (64 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

-2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (MTV Genel Tebliği Seri No:52)

-2020 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hadleri ile Vergi Tarifesi, (VİVK Genel Tebliği Seri No:51)


2020-10__Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2019 Yılı İçin Esas Alınacak Oran % 12,02 dir

-Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2019 Yılı İçin Esas Alınacak Oran % 12,02 dir

-01.01.2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 6.730,15 TL’sı Olarak Belirlenmiştir.

-01.01.2020-30.06.2020 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları,

-01.01.2020-30.06.2020 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Aile Zammı Tutarları,

-2020 Yılında Uygulanacak Harçlar (84 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

-Mücevherat Satışlarında Fatura Düzenleme Haddi, Normal Haddin Üç Katına Çıkarılmıştır.


2020-9__2020 Yılında Ödenecek Emlak Vergilerine Esas Değerlerin Tespitine İlişkin 76 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

2020 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri (52 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)


2020-8__Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Yapılmıştır

-2020 Başından İtibaren Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Geçerli Temerrüt Faiz Oranının Yıllık % 15 Olacağına Dair Tebliğ

-Tavuk Yumurtası, Balık Teslimleri ve Bazı Mobilya Türleri ile İlgili KDV Oran Değişikliği,


2020-7__31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar

-Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7) Yayımlanmıştır.

-Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:18) Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.


2020-6__Yatırımlarda PROJE BAZLI Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

-2020 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Gündelikleri
2020-3__Gelir Vergisi Kanun’unda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (G.V.K Genel Tebliği Seri No:310)


-2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi


2020-2__İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine İlişkin Sınır 2020 Yılı İçin 17.300 TL Olarak Uygulanacaktır

-2020 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları ile Damga Vergisi Azami Tutarı (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:64)

-Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar (V.U.K Genel Tebliği Sıra No:513)

2020-2__Ek__VUK Had ve Miktarlar


2020-1__İmalat Sanayine Yönelik Yapılan Yatırım Harcamalarına Sağlanan İlave Desteklerin Süresi Uzatıldı


-E-Arşiv Fatura 5.000 – 30.000 TL Fatura Düzenleme Kılavuzu Yayınlanmıştır.

-Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır.

-Engelli İndirimi ve Gelir Vergisi Dilimleri